Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

0Pñ wP  

Click here to read more Magazines and News.
Click here to read more articles by P.L.Indrajit of Lankesh Pathrike.
Click here to read the Biography of Sowndarya.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

Editions:
March 2003 | April 2003 | May 2003 | June 2003 | July 2003 | August 2003 | September 2003 | October 2003 | November 2003 | December 2003 | January 2004 | February 2004 | March 2004
| April 2004 |May 2004 |June 2004 |July 2004
|August 2004 |September 2004 |October 2004 |November 2004 |December 2004 |January 2005 |February 2005 |March 2005 | April 2005 | May 2005 | June 2005 | July 2005 | August 2005 | September 2005 | October 2005 | November 2005 | December 2005 | January 2006 | February 2006 | April 2006 | May 2006 | June 2006 | July 2006 | August 2006 |

«. J¸ï. ºÉÆ£ÁßZÁgï: zÉÆqÀØ D®zÀ ªÀÄgÀzÀr0iÀÄ°è r¸ÉÆÌà gÀÄPÀ̪ÀÄä
ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆ° PÁ«ÄðPÀ - §qÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£É߯Áè PÀÆj¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸À§°ÃPÀgÀt, ¸ÁévÀAvÀæöå, ºÀPÀÄÌUÀ¼À PÀÄjvÀAvÉ J¯Éè®Æè ¢£À«rà ¨sÁµÀt PÀÄlÄÖwÛzÀÝgÀÄ. zÀÄgÀAvÀªÉA§AvÉ CªÀwÛ£À "ªÀÄzsÀågÁwæ" ¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ ¹n ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ zÉÆqÀØ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ §½AiÀÄ vÉÆÃlªÉÇAzÀgÀ°è PÀÄrzÀÄ, PÀÄtÂzÀÄ, ¨ÉvÀÛ¯ÁV gÉÃªï ¥ÁnðAiÀÄ gÀAV£À°è vÉïÁqÀĪÀÅzÀ£Éßà EzÉà ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ºÀPÉÌA§AvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ C£ÉÃPÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ ¸À¢Ý®èzÉ ¥ÉÇðøÀgÀ CwyUÀ¼ÁVzÀÝgÀÄ. ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À PÀÆ° ªÀiÁqÀĪÀ, ¸ÀAPÀlzÀ §zÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ¥sóÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¢£ÁZÀgÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀåAUÀåªÁV C£ÉÃPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¥ÀæPÀlUÉÆArzÀݪÀÅ. DzÀgÉ MAzÀÄ ¢£À vÀqÀªÁV CgɧgÉ §mÉÖAiÀÄ°èzÀÄÝ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝ C£ÉÃPÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ ¥sóÉÇÃmÉÆÃUÀ¼ÀÄ, gÉÃªï ¥Ánð ¸ÀÄ¢ÝAiÀÄrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀlUÉÆArzÀÄÝ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÁévÀAvÀæöåªÀ£Éßà UÉð ªÀiÁqÀĪÀAwzÀݪÀÅ.... ªÀÄÄAzÉ N¢

J¸ï. J£ï. £ÀgÀ¹AºÀ UËqÀ: ªÀiÁ vÀÄeÉà ¸À¯ÁA....
N¢£À UÀAzsÀUÁ½AiÀÄÆ UÉÆwÛ®èzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÉƧâ eÁÕ¤AiÀÄAvÀºÀ ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ DvÀ£À §Ä¢ÞªÀÄlÖªÀ£ÀÄß ¥Àæ±ÀA¹¸ÀĪÀÅzÀgÀ §zÀ®Ä, C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀqÀÄvÁÛ DvÀ£À£ÀÄß zÀAr¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛ ¨É¼É¢zÉ. EzÉà PÀxÉ DzsÁjvÀ "¸ÀèA qÁUï «Ä¯ÉäAiÀÄgï" avÀæ EAzÀÄ «±ÀézÁzÀåAvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁrzÉ. ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀzÀ¯Éèà ¥Àæw¶×vÀ D¸ÀÌgï ¥Àæ±À¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁaPÉÆAqÀ F avÀæzÀ°è CAvÀºÀ ªÀĺÀvÀéªÁzÀÄzÀÄ K£ÉãÉAzÀÄ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÉ... ªÀÄÄAzÉ N¢

¦. gÁªÀiï: gÀ« PÁtzÀÝ£ÀÄß PÀ« PÀAqÀ
¤dPÀÆÌ EzÀÄ vÀ¯É vÀVθÀĪÀAvÀºÀ «µÀAiÀÄ. ¨sÁgÀvÀzÀ ªÀÄtÂÚ£À £ÉÊd PÀxÉ DzsÀj¹ ©æl£ï ªÀÄÆ®zÀ ¤zÉðñÀPÀ qÁå¤ ¨ÁAiÀiïè "¸ÀèA qÁUï «Ä¯ÉäAiÀÄgï" JA§ avÀæ ¤«Äð¹ F ¸ÁzsÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤dªÁVAiÀÄÆ C©ü£ÀA¢¸À¨ÉÃPÁzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉƧ⠨sÁgÀwÃAiÀÄ£À PÀvÀðªÀå. DzÀgÉ E°è zÉñÀzÀ ªÀiÁ£ÀzÀ ¥Àæ±Éß ºÀÄnÖPÉÆArvÀÄÛ. ºÀtPÁÌV E°è£À ¸ÀèAUÀ¼À°è£À ¸ÀA¸ÀÌçw, §qÀvÀ£À, C¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå, ¨sÀæµÁÖZÁgÀzÀ §UÉÎ PÀ£Àßr »r¢gÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ «±ÀéªÀÄlÖzÀ°è ¨sÁgÀvÀªÀ£ÀÄß ºÀgÁdÄ ºÁPÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉ®ªÀgÀ «vÀAqÀªÁzÀªÀ£ÀÄß RAr¸ÀĪÀAvÀºÀzÉÝ. "gÀ« PÁtzÀÝ£ÀÄß PÀ« PÀAqÀ" JA§ ªÀiÁvÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è EzÉ. ºÁUÉ £ÀªÀÄäªÀjUÉ ªÀĺÀvÀé J¤¸ÀzÀ F PÀxÉAiÀÄ vÀÆPÀ ©æl£ï ªÀÄÆ®zÀ qÁå¤ ¨ÁAiÀiïèUÉ C¤ß¹zÉ. DvÀ K£ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è£À ¸ÀèAUÀ¼À°è ºÀvÁÛgÀÄ ªÀµÀð £É¯É¹ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß CxÀð ªÀiÁrPÉƼÀî°®è. CxÀªÁ ¨sÁgÀvÀzÀ°è »ÃUÀÆ £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÀ®à£É ªÀiÁrzÀªÀgÀÆ C®è. ªÀÄÄAzÉ N¢

¦. gÁªÀiï: ¨sÀlÖgÀÄ ©gÀÄUÁ½ ¸ÀȶָÀÄvÁÛgÁ......?
FUÀ ªÀÄvÉÛ avÀægÀ0UÀ E½ªÀÄÄR ºÁ¢0iÀÄ°ègÀĪÁUÀ ªÀµÀðzÀ DgÀ0¨sÀzÀ°è vÉgÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ UÁ½¥Àl avÀæzÀ ªÉÄÃ¯É E¤ß®èzÀ ¤jÃPÉë ºÀÄnÖzÉ. J®ègÀ ¨Á0iÀÄ®Æè UÁ½¥ÀlzÀ UÀÄtUÁ£À £ÀqÉ0iÀÄ®Ä PÁgÀtUÀ¼ÀÆ ¸ÁPÀ¶ÖªÉ. ªÀÄÄ0UÁgÀÄ ªÀļÉ0iÀÄ avÀæ¢0zÀ ¨É¼ÀQUÉ §0zÀ UÀuÉñï E0zÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ £À0. M£ï £Àl J¤¹PÉÆ0rzÁÝ£É. PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð vÉgÉUÉ §0zÀ ªÀÄÆgÀÄ avÀæUÀ¼À®Æè UÀuÉÃ±ï ¨sÀdðj »mï PÀ0rzÁÝ£É. E0zÀÄ J®ègÀ ªÀÄ£ÀzÀ®Æè ªÀÄ£É ªÀiÁrgÀĪÀ UÀuÉñï C©ü£À0iÀÄzÀ UÁ½¥ÀlzÀ «£Áå¸À ºÉÃVgÀÄvÉÛ, CzÀPÉÌ ¨sÀlÖgÀÄ ºÁQgÀĪÀ ¥ÁvÀæ J0vÀºÀzÀÄÝ, JµÀÄÖ JvÀÛgÀ ºÁgÁl £ÀqɸÀ°zÉ J0§ PÀÄvÀƺÀ® EzÉÝà EzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

gÁeï ¥ÀÅvÀæjUÉ "N0" avÀæzÀ ªÉÄïÉÃPÉ ¨sÀ0iÀÄ.....?
¤dPÀÆÌ C£ÀĪÀiÁ£À ºÀÄnÖgÀĪÀÅzÉà E°è. ¨sÁj PÀÄvÀƺÀ® ºÀÄnÖ¹gÀĪÀ gÁeï ¥ÀÅvÀægÀ "N0" ¹¤ªÀiÁªÀ£ÀÄß ºÁå0qÀ¯ï ªÀiÁqÀĪÀ vÁPÀvÀÄÛ gÀ« ²æêÀvÀì¤UÉ EzÉ0iÀiÁ? JµÉÖà UÀnÖ ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁr £ÉÆÃrzÀgÀÆ gÀ« ªÉÄð£À qËlÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ®è. M§â ¤zÉðñÀPÀ£À §UÉÎ KPÉ E0vÀºÀ C£ÀĪÀiÁ£À JzÀÄgÁUÀÄvÀÛzÉ J0zÀÄ 0iÉÆÃa¹zÁUÀ JzÀÄgÁUÀĪÀÅzÀÄ F ¸ÀvÀå. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹¤ªÀiÁPÀÆÌ F avÀæPÀÆÌ vÀÄ0¨Á ªÀåvÁå¸À«zÉ. E0vÀºÀ avÀæ ªÀiÁqÀĪÁUÀ Cw0iÀiÁzÀ DvÀ䫱Áé¸ÀzÀ eÉÆvÉUÉ DvÀ0PÀªÀÇ ºÉaÑgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ JqÀªÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå. E0vÀºÀ M0zÀÄ ¹¤ªÀiÁ C¥ÀgÀÆ¥ÀPÉÌ MªÉÄä §gÀÄvÀÛzÉ. M0zÉà PÀÄlÄ0§zÀ ªÀÄƪÀgÀÄ £ÀlgÀÄ CzÀgÀ®Æè E§âgÀÄ SÁåvÀ £ÀlgÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆ0qÀÄ avÀæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÄ®¨sÀzÀ ªÀiÁvÀ®è. E0vÀºÀ avÀæ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ0zÁVgÀĪÀ gÀ« ²æêÀvÀì£À »0¢£À avÀæUÀ¼ÀÄ ZÀZÉðUÉ §gÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

zÉÆuÉÚºÀ½î UÀÄgÀĪÀÄÆwð: vÀ0vÀæzÀ §¯ÉUÉ PÀÄvÀ0wæUÀ¼ÀÄ!
gÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉUÀqÉ, J¸ï. Dgï. ¨ÉƪÀiÁä¬Ä ªÀÄvÀÄÛ eÉ. JZï. ¥ÀmÉîgÀ0vÀºÀ WÀmÁ£ÀÄWÀn zsÀÄjÃtgÀÄUÀ¼ÀÄ gÁdQÃ0iÀĪÁV Qæ0iÀiÁ²Ã®«zÁÝUÀ..... d£ÀvÁ zÀ¼À ¥ÀgÀ0¥ÀgÉ0iÀÄ ¥ÀPÀëzÀ°è0iÀÄÆ ¦æÃw - «±Áé¸À, ¸ÉßúÀ UÀ½gÀĪÀ0vÉ0iÉÄÃ.... C0vÀBPÀ®ºÀUÀ½zÀݪÀÅ. C©ü¥Áæ0iÀÄ ¨ÉÃzsÀUÀ½zÀݪÀÅ. ºÁUÉ0iÉÄà zÀlÖ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀUÀ½zÀݪÀÅ. F J¯Áè UÀÄuÁªÀUÀÄtUÀ¼À »£É߯É0iÀÄ°è ªÀÄÄR0qÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¨sÀÄV¯ÉzÀÝ zÉéõÀ - C¸ÀÆ0iÉÄUÀ½0zÁV d£ÀvÁ zÀ¼ÀªÉ0§ÄzÀÄ C£ÉÃPÁ£ÉÃPÀ ¸À® czÀæ.... «czÀæUÉÆ0rzÉ!!! ªÀÄÄAzÉ N¢

UÁåj: nêÀiï E0r0iÀiÁzÀ ºÉƸÀ dPÀuÁZÁj!
ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸ÁªÀÄxÀðåzÀ°è PÀ¸ÀÖç£ï CzÀÄãvÀªÁzÀÄzÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¹zÁÝ£É J0zÀÄ J®ègÀÆ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. CªÀ£À QæPÉmï ¸Ëvï D¦üæPÀ ¸À0vÀȦ۬Ä0zÀ ©ÃUÀÄvÀÛzÉ. ¥Áæ0iÀıÀB ¨sÁgÀwÃ0iÀÄgÀÆ CªÀgÀ ªÉÄïÉÆ0zÀÄ ¤UÁ EnÖzÀÝgÉ0zÀÄ PÁtÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß 0iÀiÁªÁUÀ ¸À0¥ÀQð¸À¯Á¬ÄvÀÄ C£ÉÆßÃzÀÄ ¤UÀÆqsÀªÁVzÉ0iÀiÁzÀgÀÆ EwÛÃZÉUÉ ¨sÁgÀvÀ vÀ0qÀ D¦üæPÀ£ï ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ gÀ«±Á¹Ûç CªÀ£À »0zÉ ©zÀÝ. nêÀiï E0r0iÀiÁUÉ PÉÆÃZï DUÀ®Ä ªÀÄ£À¹ìzÉ0iÀiÁ J0zÀÄ PÉýzÀ. ªÉÆzÀ¯É®è CªÀ£ÀÄ C£ÀĨsÀªÀzÀ PÉÆgÀvÉ £É¥ÀªÉÇrØ D¥sÀgÀ£ÀÄß £À0iÀĪÁUÉà wgÀ¸ÀÌj¹zÁÝ£É. DzÀgÉ, ±Á¹Ûç ¨sÀÆvÀzÀ0vÉ PÁr CªÀ£À ªÀÄ£ÀªÉÇ°¸ÀĪÀ°è ¸À¥sÀ®£ÁVzÁÝ£É. ªÀÄÄAzÉ N¢

C¢üPÁgÀPÁÌV CtÚ - vÀªÀÄä d0V PÀĹÛ! C¥Àà C0¥ÉÊgï!!!
ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ¥ÀlÖzÀ ¸ÀzÁªÀPÁ±À ¸ÁzsÀåªÁUÀ¢zÀÝgÉãÀ0vÉ.... G¥ÀªÀÄÄRåªÀÄ0wæ ¥ÀlÖªÁzÀgÀÆ zÀPÀÌ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ? J0§ ºÀoÀPÉÌ ©¢ÝgÀĪÀ JZï. r. gÉêÀtÚ F ¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß zÀQ̹PÉƼÀî®Ä vÀ0zÉ0iÀÄ ¨Á®ªÀ£ÀÄß ©V0iÀiÁV »r¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ.... ¥ÀzÀä£Á¨sÀ£ÀUÀgÀzÀ ¨sÀªÀå §0UÀ¯É0iÀÄ PÀÄlÄ0§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ£É߯Áè MlÄÖUÀÆr¹.... ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄ0wæ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä0iÀÄ «gÀÄzÀÞªÁV vÀªÀÄä C¢üPÁgÀzÁ¸É0iÀÄ zsÀªÀÄðzsÀédªÀ£ÀÄß ¥Àl¥Àn¸ÀvÉÆqÀVzÁÝgÉ! ªÀÄÄAzÉ N¢

¨Á°ªÀÅqï£À°è ¥ÀqÀÄPÉÆÃuÉ ¥ÀmÁQ
avÀægÀ0UÀ, ªÀiÁqÉ°0Uï ¥Àæ¥À0ZÀzÀ°è UÁ¹¥ïUÀ¼ÀÄ EgÀ¯ÉèÉÃPÀÄ J0§ ¤0iÀĪÀÄ«gÀ¨ÉÃPÀÄ. F ¨Á0iÀiï¥sÉæ0qï UÁ¹¥ïUÀ½0zÀ L±Àé0iÀÄð gÉÊ PÀÆqÀ £À®ÄVzÀÆÝ, G0lÄ. CzÉà jÃw ¢Ã¦PÁ ¥ÀqÀÄPÉÆÃuÉ ºÉ¸Àj£ÉÆ0¢UÉ CzÁUÀ¯Éà £Á¯ÉÌöÊzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ¼ÀPÀÄ ºÁQPÉÆ0rªÉ. ¨É0UÀ¼ÀÆj¤0zÀ vÀ£Àß 18 £Éà ªÀ0iÀĹì£À°è ªÀiÁqÉ°0Uï PÉëÃvÀæzÀ°è ¸ÁzsÀ£É0iÀÄ UÀÄj ElÄÖPÉÆ0qÀÄ ¨Á0¨ÉUÉ ºÁjzÀ ¢Ã¦PÁ, DgÀ0¨sÀzÀ¯Éèà ¨Á0iÀiï¥sÉæ0qï §¯ÉUÉ ©¢ÝzÀݼÀÄ. ªÀiÁqÉ°0Uï eÉÆvÉ0iÀÄ°è0iÉÄà £Àl£É PÀ°0iÀÄ®Ä C£ÀÄ¥ÀªÀiï SÉÃgï CªÀgÀ DåQÖ0Uï ¸ÀÆ̯ïUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¢Ã¦PÁ, C°è £ÉºÀgï ¥Á0qÉ J£ÀÄߪÀªÀ£À ªÀÄÄAzÉ N¢

vÀ0qÀ¢0zÀ qÁæ¥ï DUÉÆÃzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀªÀ®è!!!
UÀ0UÀÆ°UÉ E0xÀ ¥Àj¹Üw JzÀÄgÁzÁUÀ CzÀ£ÀÄß ¸ÀȶֹzÀ ¤ªÀiÁðvÀÈUÀ¼À°è zÁæ«qï ¸ÀºÀ M§â£ÁVzÀÝ! ¨sÁgÀw0iÀÄ QæPÉmï vÀ0qÀªÀ£ÀÄß nêÀiï E0r0iÀiÁªÁV ¥ÀjªÀwð¹ CzÀ£ÀÄß §ÄqÀªÀÄlÖ¢0zÀ ZÁ0¦0iÀÄ£ï D¸ÉÖçð0iÀÄ vÀ0qÀzÀ eÉÆvÉ ZÁ0¦0iÀÄ£ï C¤¹PÉƼÀÄîªÀ G£ÀßvÀ ºÀ0vÀPÉÌ vÀ0zÀÄ ¤°è¹zÀ UÀ0UÀÆ° CªÀvÀÄÛ CªÀqÀÄUÀaÑ vÀ£Àß CªÀªÀiÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆ0qÀ. zÁæ«qï ªÀÄvÀÄÛ D0iÉÄÌ ¸À«Äw0iÀÄ eÉÆvÉ JqÀ©qÀ0V UÉæUï ZÁ¥É¯ï §0UÁ¼ÀzÀ ºÀÄ°0iÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃmÉ0iÀiÁrzÀÝ. ªÀÄÄAzÉ N¢

gÁdQÃ0iÀÄ ¨sÀ¸Áä¸ÀÄgÀ!
§ºÀıÀB ¨sÁgÀvÀzÀ gÁdQÃ0iÀÄ EwºÁ¸ÀzÀ°è ºÀgÀzÀ£ÀºÀ½î zÉÆqÉØà UËqÀ zÉêÉà UËqÀgÀ0vÀºÀ ªÀtðgÀ0fvÀ PÁågÉPÀÖgï R0rvÀªÁV0iÀÄÆ ¹UÀ°QÌ®è. ¤¹ìêÀÄ ¸ÁéxÀðPÁÌV.... PÀÄlÄ0§ PÀ¯ÁåtPÁÌV.... CwêÀ ¥ÀÅvÀæ ªÁåªÉÆúÀPÁÌV.... 0iÀiÁªÀ ªÀÄlÖPÁÌzÀgÀÆ E½0iÀÄĪÀ ¸À0PÀÄavÀ ªÀÄ£ÉÆùÜw0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ zÉêÉà UËqÀgÀÄ "£À£Àß JgÀqÀÆ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÆ ¥ÀgÀªÁV®è, ±ÀvÀÄæ«£À M0zÀÄ PÀuÁÚzÀgÀÆ ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ" J0§ ºÀoÀªÀiÁjvÀ£ÀPÉÌ §zÀÞgÁzÀªÀgÀÄ! ªÀÄÄAzÉ N¢

zÁj vÀ¦àzÀ «d0iÀiïUÉ §»µÁÌgÀ
GUÀÄj£À°è DUÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°0iÀÄ°è ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ0zÁzÀgÉ K£ÁUÀÄvÉÛ? £Àl «d0iÀiïUÉ §0zÉÆzÀVgÀĪÀ ¹Üw JzÀÄgÁUÀÄvÉÛ CµÉÖ. «d0iÀiï E0zÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆ0qÀÄvÀ£À ©qÀzÉ ªÀÄÄ£ÀÄßUÀ먀 ºÉÆÃV vÀ£Àß ¨sÀ«µÀåªÀ£Éßà EPÀÌnÖ£À°è ¹®ÄQ¹PÉÆ0rzÁÝ£É. PÀ£ÁðlPÀzÀ ZÀ®£ÀavÀæ ªÁtÂdå ªÀÄ0qÀ½0iÀÄ PÉÃ0zÀæ ¸À0zsÁ£À ¸À«Äw0iÀÄ DzÉñÀªÀ£Éßà ¢üPÀÌj¹ E0zÀÄ M0zÀÄ ªÀµÀðzÀ PÁ® ¤µÉÃzsÀPÉÌ M¼ÀUÁVzÁÝ£É. ¨É¼É0iÀĨÉÃPÁzÀ £Àl¤UÉ EzɯÁè ¨ÉÃPÁVvÁÛ? M0zÀÄ avÀæ UÉzÀÄÝ QÃwð, ºÀt vÀ0zÀÄPÉÆqÀÄwÛzÀÝ0vÉ ªÀÄ0UÀ£ÁlªÁqÀĪÀÅzÉÃ? ªÀÄÄAzÉ N¢

QæÃqÉ0iÀÄ£ÀÄß ¤0zÀ£É - C¥À¤0zÀ£ÉUÀ½0zÀ gÀQë¹!!!
D¹ìÃUÀ¼ÀÄ JzÀÄgÁ½ ¨ÁåmïìªÀÄ£ï£À PÉÊ ªÉÄïÁzÁUÀ ¸ÉèqïÓ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. ¸Àa£ï, ªÀiÁåPïUÁævïUÉ M0zÀÄ ¥ÀÅ¯ï ±Ámï DrzÀ C0wmÉÆ̽î. ªÀiÁåPïUÁævï CªÀ£À KPÁUÀævÉ0iÀÄ£ÀÄß PÀzÀqÀ®Ä K£À£ÉÆßà UÉÆtUÀÄvÁÛ£É. ¸Àa£ï ¸ÀĪÀÄä£É £ÀPÀÄÌ ©qÀÄvÁÛ£É. EzÀÄ ºÁUÉ0iÉÄà ªÀÄÄ0zÀĪÀj0iÀÄÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ, ²æñÁ0vï 0iÀiÁªÀÎ ¨sÁªÁªÉõÀPÉÌ M¼ÀUÁV CwgÉÃPÀ¢0zÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ£É UÉÆvÁÛ? RÄzÀÄÝ vÁ£Éà JzÀÄgÁ½ ¨ÁåmïìªÀÄ£ï£À£ÀÄß Omï ªÀiÁrzÀ £À0vÀgÀ! C¸À°UÉ DUÀ CzÀgÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ0iÉÄà EgÀĪÀÅ¢®è. ¨ÁåmïìªÀÄ£ï OmÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ CªÀ£À avÀÛ¸Áé¸ÀÜ÷å PÀzÀr EªÀ£ÉãÀÄ ¸Á¢ü¸À¨ÉÃPÀÄ C0zÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£ÉÆÃ? ªÀÄÄAzÉ N¢

ªÀ¸À0vÀ ªÉÆmÁ°0iÀÄ: GUÀægÀ mÁUÉðlÄÖ zÀ¸ÀgÁ!!!
EzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ zÀ¸ÀgÁ C0zÉæ £ÀªÀÄä ¥Ánð0iÀÄ SÁ¸ÀV PÁ0iÀÄðPÀæªÀÄ C0vÀ¯Éà C¥ÁxÀð ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ D¼ÀĪÀ ¥ÀPÀëUÀ¼ÀÄ ¥Àæwà ºÀ0vÀzÀ®Æè vÀªÀÄä PÁ0iÀÄðPÀvÀðgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄuÉ ºÁQPÉÆ0qÀÄ, zÀ¸ÀgÁªÀ£ÀÄß M0zÀÄ SÁ¸ÀV ¸ÉÆvÀÛ£ÁßV ¥ÀjªÀwð¹ ©qÉÆà D¨sÁ¸ÀUÀ¼À0vÀÆ JVήèzÉà £ÀqÉ0iÀÄÄwÛªÉ. EªÉ®èzÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï£À°è ¨Á0§Ä ºÁQzÀ GUÀægÀ PÀtÄÚ FUÀ ªÉÄʸÀÆj£ÀvÀÛ, CzÀgÀ®Æè £ÁqÀºÀ§âzÀ £Ár zÀ¸ÀgÉ0iÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀjzÁqÀvÉÆqÀVzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

ªÉÄʸÀÆgÀÄ PÁ¥ÉÇðgÉõÀ£ï PÀtzÀ°è ¯Á0UÀÄ ªÀÄZÀÄÑ!!!
E°è£À PÁ¥ÉÇðgÉõÀ£ï ZÀÄ£ÁªÀuÉ0iÀÄ°è FUÀ §rØ ªÀiÁ¦ü0iÀiÁ, UÀÆ0qÁVj, ¯Áå0qï UÁæ÷å§gïUÀ¼ÀzÉà zÀĤ0iÀiÁ J£ÀÄߪÀ0vÁVzÉ. ¤£Éß ªÉÆ£Éß0iÀÄ vÀ£ÀPÀ ºÀ¥sÁÛ ªÀ¸ÀÆ°0iÀÄ°è ©f0iÀiÁVzÀÝ, gËr ¶Ãlgï£À°è ºÉ¸ÀgÀÄ zÁR¯ÁV ¸ÉèÃmï »rzÀÄ PÁåªÀÄgÁPÉÌ ªÀÄÄR vÉÆÃj¹zÀݪÀgÉ®è eÉ樀 C0UÀ¼À¢0zÀ £ÉÃgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ PÀtQ̽zÀªÀgÀ0vÉ ¨sÁ¸ÀªÁUÀÄwÛzÁÝgÉ. ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæQæ0iÉÄ DgÀ0¨sÀªÁzÀ JgÀqÉà ¢£ÀUÀ¼À°è ªÉÄʸÀÆj£À vÀÄ0¨Á ªÀÄZÀÄÑ ¯Á0UÀÄUÀ¼À PÀ®gÀªÀ DgÀ0¨sÀªÁVzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

¥ÀÅvÀæ ªÁåªÉÆúÀPÉÌ ¥À0ZÉ PÀnÖzÀ UËqÀ!
F eÉ. r. J¸ï. C¥Àà - ªÀÄPÀ̼ÀÄ, "vÀ0zÉUÉ vÀPÀÌ ªÀÄPÀ̼ÉÆÃ" CxÀªÁ "ªÀÄPÀ̽UÉ vÀPÀÌ vÀ0zÉ0iÉÆÃ" J0§ÄzÀÄ CxÀðªÁUÀzÀ0vÁV £Ár£À d£ÀvÉ UÉÆ0zÀ® - feÁÕ¸ÉUÉƼÀUÁVzÀÝgÉ, EzÉà zÉêÉà UËqÀgÀÄ J¯Áè ©lÄÖ ZÀrØ vÉÆlÖ PÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß ¹. J0. ¥ÀlÖzÀ°è0iÉÄà ªÀÄÄ0zÀĪÀj¸À®Ä CxÁðvï ªÀÄUÀ£À C0PÉ0iÀÄ°è0iÉÄà F PÉÆÃ. eÁ. ¸ÀPÁðgÀ ¸ÁUÀ®Ä ¥À0ZÉ JwÛPÀnÖ..... vÀ¯ÉUÉ lªÉ¯ï ¸ÀÄwÛPÉÆ0qÀÄ ¤0wzÁÝgÉ..... CzÀPÁÌV ©. eÉ. ¦.0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄt¸À®Ä ¸ÀÆvÀæªÉÇ0zÀÄ CtÂ0iÀiÁVzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

«. J¸ï. ºÉÆ£ÁßZÁgï: PÀ£ÁðlPÀzÀ d0iÀÄ®°vÀ
MnÖ£À°è gÁ¢üPÁ EªÀvÀÄÛ ºÀzÉÃPÀÄgÀªÀgÀ PÀȥɬÄ0zÀ UÁ0¢ü£ÀUÀgÀPÉÌ J0næ ¥ÀqÉ¢zÁݼÉ. ¯Áå0qï rð0Uï£À®Æè PÉÊ0iÀiÁr¸ÀÄwÛzÁݼÉ. £Àl£É0iÀÄ°è CªÀ½UÉ D¸ÀQ۬Įè. vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ ºÀzÉPÀÄgÀªÀgÀ §UÉÎ «ÄÃr0iÀiÁUÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ0¢¤0zÀ 0iÀiÁgÀ PÉÊUÀÆ ¹UÀÄwÛ®è. E¯Éè¯ÉÆèà ÷LµÁgÁ«Ä fêÀ£À¢0zÀ ¨sÀdðj0iÀiÁV NqÁqÀÄwÛzÁݼÉ. ºÀzÉÃPÀÄgÀªÀgÀ PÀ鴃 »ÃUÉ ªÀÄÄ0zÀĪÀgÉzÀgÉ ªÀÄÄ0zÉÆ0zÀÄ ¢£À «zsÁ£À¸ËzsÀPÀÆÌ PÁ°lÄÖ PÀ£ÁðlPÀzÀ d0iÀÄ®°vÁ¼ÁV ªÀÄÄ0zÀĪÀj0iÀÄĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀiÁ£ÀUÀ½®è. ªÀÄÄAzÉ N¢

zÉÆuɺÀ½î PÀȵÀÚªÀÄÆwð: PÀ£ÀßqÀ ZÁ£À¯ïUÀ¼À ¸ÀÄVÎ!
MmÁÖgÉ PÀ£ÁðlPÀzÀ°è PÀtÄÚ vÉgÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÀvÁÛgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ZÁ£À¯ïUÀ¼ÀÄ £Á¼É PÀ£ÀßrUÀgÀ ªÉÄ¯É zsÁ½ £ÀqɸÀ®Ä ªÀÄÄ0zÁVzÉ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ªÀÄnÖUÉ F ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ¸ÁéUÀvÁºÀðªÁzÀgÀÆ.... C£ÀågÀ ºÀt ºÀÆrPÉ0iÀÄ PÀ£ÀßqÀ ZÁ£À¯ïUÀ¼À°è PÀ£ÀßrUÀgÀ zÉòÃvÀ£À G½¢ÃvÉÃ....?! J0§ÄzÀ£ÀÄß DvÀ0PÀ¢0zÀ¯Éà JzÀÄgÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃQzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

«ÄÃ. ªÀiÁ. gÁ. ªÀÄPÁqÉ: CgÀgÉÃ....... VtÂgÁªÀÄ?
PÀxÉ, ¤gÀÆ¥ÀuÉ, ¥ÁvÀæUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¤dPÀÆÌ EzÉÆ0zÀÄ eÁ»ÃgÁw®èzÀ zsÁgÁªÁ»0iÉÄÃ. ºÁ¸Àå ¸É0nªÉÄ0lÄ, CPÀë£ï M0zÀÆ E®è. EvÀÛ ºÀÄt¸É ºÀtÂÚ£À gÀ¸À, G¥ÀÅöà, ±ÉÃ0UÁ ©Ãd, vÉ0V£À vÀÄj, JuÉÚ0iÀÄ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ vÀ0UÀ¼À£ÀßPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÄt¹£À PÁ¬Ä, JgÀqÀÄ PÀj¨Éë£É¯É, £Á®ÄÌ ¸Á¹ªÉ PÁ¼ÀÄ ºÁQ ZÀmï¥Àmï C¤ß¹ ¥ÀŽ0iÉÆUÀgÉ vÀ0iÀiÁj¹zÀ0wzÉ «ÄÃ. ªÀiÁ. gÁ. F ¹ÃvÁgÁªÀiï ¸ÉàµÀ¯ï ¥ÀŽ0iÉÆÃUÀgÉ ºÀzÀªÁV ¨ÉÃ0iÀÄĪÀÅ¢gÀ°, gÀÄa ªÀÄvÀÄÛ ©¹0iÉÄgÀqÀ£ÀÆß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0rzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

¦Ãlgï §ÆæPï CªÀgÀ ªÁå¸À
MªÉÄä £ÉÆÃrzÀgÉ EzÀÄ ¥ÉæêÀÄzÀ PÀvÉ. ¦Ãlgï §ÆæPï CµÀÄÖ ZÉ£ÁßV UÀ滸À¢gÀĪÀ zËæ¥À¢, »r0¨É E°èzÁÝgÉ; ¹ÃvÉ0iÀÄ KPÀªÀÄÄRzÀ ¦æÃw0iÀÄ£ÀÄß CtQ¸ÀĪÀ0xÀ ºÉ0UÀ¸ÀÄ F ¥Á0ZÁ°. EzÀÄ ¥ÉæêÀÄzÀ PÀvÉ0iÀiÁV ¸À0vÁ£ÀzÀ PÀvÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. ¸À0vÁ£ÀzÀ PÀvÉ J0zÀÄ UÀ滸ÀĪÀµÀÖgÀ¯Éèà EzÀÄ gÁdQÃ0iÀÄzÀ PÀvÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉêÀ® gÁdgÀ PÀvÉ0iÀÄ®è, gÁdåzÀ J®è d£ÀgÀ PÀvÉ0iÀiÁV ¨É¼ÉzÀÄ JgÀqÀÄ PÀÄlÄ0§PÉÌ ¸À0§0¢ü¹zÀ PÀvÉ, M0zÀÄ d£ÀvÉUÉ ¸À0§0¢ü¹zÀ PÀvÉ0iÀiÁUÀÄvÀÛzÉ. E°è ªÁå¸À ªÀĺÁPÀ«0iÀÄ zÀ馅 £ÀªÀÄä£ÀÄß ZÀQvÀUÉƽ¸ÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

nêÀiï E0r0iÀiÁ FUÀ nêÀiï C¤¸ÀÄwÛzÉ!
¥Àæw0iÉƧâ DlUÁgÀ vÀ0qÀzÀ ±ÉæÃ0iÀĹìUÉ ªÀÄvÀÄÛ UɮīUÁV ±Àæ«Ä¹zÀÄÝ ¤ZÀѼÀªÁV UÉÆvÁÛUÀÄwÛvÀÄÛ. F ¨É¼ÀªÀtÂUÉ0iÀÄ£ÀÄß QæPÉmï C©üªÀiÁ¤UÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À PÁvÀÄgÀvɬÄ0zÀ ¤jÃQë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. «±ÀéPÀ¥ï£À°è ¹Ã¤0iÀÄgïUÀ¼ÀÆ ¸ÉÃjzÀ0vÉ J¯Áè DlUÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÀ ºÉÃVvÀÄÛ C0vÀ d£ÀjUÉ UÉÆvÁÛzÀ £À0vÀgÀ, JzÀÄgÁzÀ CªÀªÀiÁ£À¢0zÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀî®Ä DlUÁgÀjUÉ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁUÀ§ºÀÄzÉ0zÀÄ d£À C0zÀÄPÉÆ0rzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ gÀ« ±Á¹Ûç0iÀÄ£ÀÄß vÁvÁÌ°PÀªÁV ªÀiÁå£ÉÃdgï DV £ÉëĹ ¨Á0UÁè ¥ÀæªÁ¸ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ GvÀÛªÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß0lĪÀiÁrzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

²ªÀgÁd£ÉÆ0¢UÉ ªÀÄÄvÀÄÛ gÁd£À DvÀä ZÀjvÉæ!
J®ègÀÆ SÁåw ªÀÄvÀÄÛ 0iÀıÀ¹ì£À C¯É0iÀÄ°è ªÉÄgÉzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄgÉ0iÀÄÄwÛgÀĪÀªÀgÀÄ. DvÀäZÀjvÉæ §gɹPÉƼÀî®Ä J¯Áè jÃw¬Ä0zÀ®Æ 0iÉÆÃUÀågɤ¸ÀĪÀªÀgÀÄ. M0¢§âgÀÄ aPÀÌ ªÀ0iÀĹì£ÀªÀgÀÄ J0zɤ¹zÀgÀÆ CªÀgÀ SÁåw F CqÀZÀuÉ0iÀÄ£ÀÄß zÀÆgÀ ªÀiÁqÀÄvÀzÉ. ±ÉuÉÊ LzÀÄ DvÀäZÀjvÉæUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÁUÀÆå, ¥ÀŸÀÛPÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÉÆgÀvÀ0¢zÀÄÝ ²ªÀgÁeï PÀĪÀiÁgï CªÀgÀ DvÀäZÀjvÉæ0iÀÄļÀî "ªÀÄÄvÀÄÛ gÁd£À ªÀÄÄvÀÄÛ" ªÀiÁvÀæ. G½zÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ DzÀµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ¥ÀŸÀÛPÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¨sÀgÀªÀ¸É0iÀÄ£ÀÄß CªÀgÀÄ ¤ÃrzÁÝgÉ.
ªÀÄÄAzÉ N¢

UÀuÉÃ±ï ¥ÀlÖ¥ÁqÀÄ G0qÀ £ÉÆêÀÅ.....!!!
UÀuÉñÀgÀ £ÁlPÀ - ¹¤ªÀiÁ R0iÀiÁ°0iÀÄ£ÀÄß PÀ0qÀÄ "0iÀiÁPÉ §ÄqÀÄ - §ÄqÀÄPÉ0iÀĪÀ£À vÀgÁ DrÛÃ0iÀiÁ? ªÀÄÄRPÉÌ §tß ºÀZÉÆÑà PÉ®ìªÉ¯Áè ©lÄÖ M¼ÉîzÉÆ0zÀÄ GzÉÆåÃUÀ £ÉÆÃqÉÆÌÃ" J£ÀÄßwÛzÀݪÀgÀÄ ªÀÄÄ0UÁgÀÄ ªÀļÉ0iÀÄ ¸À0¨sÀæªÀÄ £ÉÆÃr "¹¤ªÀiÁ ZÉ£ÁßUÀzÉ..... ZÉ£ÁßUÀzÉ....." J0¢zÀÄÝ ªÀiÁvÀæªÀ®èzÉ, "F §ÄqÀ - §ÄqÀPÉ0iÀĪÀß £Á£ÉãÉÆà w¼ÉÆÌ0rzÉÝ? D0iÀÄÄÛ ¤£Àß §tÚzÀ zÁj0iÀįÉèà ¸ÀPÀì¸ï DUÀÄ" J0zÀÄ £ÉªÀÄä¢0iÀÄ ¤lÄÖ¹gÀÄ ©nÖzÁÝgÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

ªÀÄÄ0UÁgÀÄ ªÀļÉ0iÀÄ ZÉ®ÁèlzÀ ºÀÄqÀÄUÀ UÀuÉÃ±ï ¸À0zÀ±Àð£À
CªÀPÁ±ÀPÁÌV CªÀjªÀgÀÄ J£ÀßzÉ J®ègÀ §½0iÀÄÆ C¯É¢zÉÝãÉ. CªÀPÁ±À ¹UÀzÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ £ÉÆêÀÅ0qÀÄ ¸À0PÀl ¥ÀnÖzÉÝãÉ. M§â£Éà ©QÌzÉÝãÉ...... ªÀåxÉ ¥ÀqÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ £Á£Éà ¸À0vÉʹPÉÆ0rzÉÝãÉ....... PÉ®ªÉǪÉÄä ¢£ÀªÉ¯Áè zÀÄrzÀgÀÆ ªÀÄzsÀågÁwæ0iÀÄ ºÉÆwÛUÉ ªÀÄƪÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊ ¸ÉÃjzÁUÀ..... CzÀ£Éßà zsÀ£ÀåvɬÄ0zÀ ¹éÃPÀj¹..... F ¥ÁqÀÄ £À£Àß ªÉÊjUÀÆ ¨ÉÃqÀ J0zÀÄPÉÆ0qÀÄ ªÀÄgÀÄPÀ¥ÀnÖzÉÝãÉ. PÀµÀÖzÀ ºÁ¢0iÀÄ°è §0zÀ £À£ÀVÃUÀ ¸ÀÄRzÀ JvÀÛgÀ vÀ®Ä¥ÀŪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ UÉÆÃZÀj¸ÀÄwÛªÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

¸À0vÀ¤UÉ zsÉÆÃPÁ; xÀ¼ÀPÀÄ ¨ÉÆÃgÉà UËqÀ
Cw0iÀiÁzÀ DvÀ䫱Áé¸À, KjzÀ KtÂ0iÀÄ£Éßà MzÉ0iÀÄĪÀ wPÀÌ®Ä ¸Àé¨sÁªÀ, vÁ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀªÀð±ÉæõÀ× - «ÄPÀ̪ÀgɯÁè vÀÈtªÀiÁvÀægÀÄ C£ÀÄߪÀ CºÀ0PÁgÀ, UÁ½0iÀįÉèà UÉÆÃ¥ÀÅgÀ ¤«Äð¸ÀÄvÉÛãɣÀÄߪÀ ºÀÄ0§vÀ£À, vÁ£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ d£À M¦àPÉÆ0qÀÄ C¦àPÉƼÀÄîvÁÛgÉ0§ ¨sÀæªÉÄUÀ¼À°è §zÀÄPÀĪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå PÉÆ£ÉUÉ K£ÁV ºÉÆÃUÀÄvÁۣɣÀÄߪÀÅzÀPÉÌ PÀ£ÀßqÀ avÀægÀ0UÀzÀ SÁåvÀ ¤zÉðñÀPÀ PÀªÀiï ¨sÁ«Ã £Àl ¨ÉÆÃgÉà UËqÀ C°0iÀiÁ¸ï ¥ÉæêÀiï CvÀÄåvÀÛªÀÄ GzÁºÀgÀuÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

²ªÁf ¢ ¨Á¸ï zÀ0qÀ0iÀiÁvÉæ
EwºÁ¸À°è0iÉÄà ªÉÆzÀ® ¨ÁjUÉ 0iÀiÁgÀÆ H»¸ÀzÀ ¸ÁºÀ¸ÀªÉÇ0zÀPÉÌ "²ªÁf - ¢ ¨Á¸ï" ¨sÁµÀå §gÉ¢zÁÝ£É. ²ªÁf zÁ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖç¢0zÀ®è; §zÀ°UÉ vÀ«Ä¼ÀÄ£Ár¤0zÀ. ²ªÁf ªÀÄgÁoÀgÀ zÉÆgÉ0iÀÄ®è; §zÀ°UÉ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀÆ¥Àgï¸ÁÖgï gÀd¤PÁ0vï C©ü£À¬Ä¹gÀĪÀ ¹¤ªÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ. CzÀgÀ PÀxÉ, ¤ªÀiÁðt, ¤zÉðñÀ£À, ±ÀÆlÄ0Uï, ©qÀÄUÀqÉ J®èªÀÇ ¸É£ÉêõÀ£À¯ï. ªÀÄÄAzÉ N¢

gÁeï ºÉ¸ÀgÀ°è gÁdQÃ0iÀÄ
"DqÉÆà ºÉÊzÀ¤UÉ 0iÀÄdªÀiÁ¤PÉ PÉÆlÖgÉ, ¥ÉÊgÀÄ UÀzÉÝ PÀÄ0iÀÄÄÝ ªÉÄzÉ ºÁQzÀ" J0§ÄzÉÆ0zÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÀÄPÀ̼À UÁzÉ. EzÀÄ ªÀÄtÂÚ£À ªÉƪÀÄäUÀ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä0iÀĪÀjUÀÆ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ C£À£ÀĨsÀªÀ, ªÀÄPÀ̼À ºÁUÉ gÀZÉÑ »r0iÀÄĪÀ ªÀÄ£À¹ÜwUÀ½0zÁV PÀ£ÀßqÀ PÀtät gÁdtÚ£À ¸ÁägÀPÀ EªÀwÛUÀÆ C¤²ÑvÀvÉ0iÀÄ vÀ0w0iÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÆUÁqÀÄwÛzÉ. PÉÆÃmÁå0vÀgÀ C©üªÀiÁ¤UÀ¼À ¨sÁªÀ£ÉUÀ½UÉ gÁºÀÄ §rzÀ0vÁVzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

¸Àa£ï ¨Ár¯ÉÊ£ï ¨Ë°0Uï: UÀÄgÀÄ UÉæUï »mï «PÉmï!!!
PÁ¥ÉÇðgÉÃmï zsÀtÂUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀ DåqïUÀ¼ÉÆ0¢UÉ £ÀªÀÄä DlUÁgÀgÀ£ÀÄß C¥ÉÇæÃZï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. nêÀiï E0r0iÀiÁ ªÀÄÄ0zÉ "£ÀÆå nêÀiï E0r0iÀiÁ!!!" C0vÁUÀÄvÀÛzÉ. "ªÉÄ£ï E£ï §Æè «xËmï §Æè¸ï" J0§ ºÉƸÀ WÉÆõÀuÉ n. «. UÀ¼À°è ¥sóÁåµï DUÀ®Ä ±ÀÄgÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. EzÉà ªÀµÀð mÉé0n 20 «±ÀéPÀ¥ï ¨ÉÃgÉ £ÀqÉ0iÀÄ°zÉ. E£ÀÄß ºÀ¼É0iÀÄzÀ£Éß®è £É£À¦¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀPÉÌ £ÀªÀÄUÁzÀgÀÆ ¸ÀªÀÄ0iÀÄ J°è ¹QÌÃvÀÄ? ªÀÄÄAzÉ N¢

µÀ×U vP0x z0i Ez!
C P lƤUU P֥l v0qP D0i0iiUvۣ. Uvۣ. lƣ0m V0iĪgU q0U gƫģ M0z Pa0i ï PĽwgvۣ. v0qz DlUgg Cgt0i 0zsU C QQ̸vۣ. C P 0iiv CP iv ëvUƼvz. CƧ Z00iģ ˮg DVzg, C xz nêi E0r0iiz y0P m0PU 0PɬĮ. Cg Pg C Z00iģ ˮg C! ªÀÄÄAzÉ N¢

¦. ®0PÉñï: FPÉ0iÀÄ Qæ0iÀiÁ²Ã® ¯ÉÃR¤
CªÀ¼ÀÄ J®ègÀ0vÀºÀ ºÀÄqÀÄV, §qÀ«0iÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¼À°è PÁªÀÄzÀ gÀhļÀ, ¦æÃw0iÀÄ ¸É¯É EzÀݪÀÅ. £ÉÆÃqÀ®Ä ¥ÉÇð0iÀÄ0vÉ PÁtĪÀ ºÀÄqÀÄV. ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£É0iÀÄ ²æêÀÄ0vÀ ºÀÄqÀÄV0iÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §0zÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ PÁtĪÀ0vÉ ¤0vÀÄ CªÀ£À PÀtÄÚ ¸É¼ÉªÀ, C²èî ªÀiÁvÀÄUÀ½0zÀ bÉÃr¸ÀĪÀ, vÀ£Àß JUÀΣÀÄß ªÀÄÄaÑPÉƼÀî¯ÁUÀzÀ, vÀ£Àß §qÀvÀ£ÀzÀ §UÉÎ PÉÆÃ¥ÀUÉÆ0qÀ, DzÀgÉ vÀ£Àß zÉúÀzÀ §UÉÎ ºÉªÉÄä0iÀÄļÀî vÀgÀÄtÂ. CªÀ¼À CfÓUÉ ºÉzÀjPÉ. §zÀÄQ£À UÉÆüÀ£Éß®è G0qÀÄ zÀħð®ªÁzÀ D CfÓUÉ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀgÀ¸É CxÀðªÁUÀĪÀÅ¢®è; ªÀÄÄAzÉ N¢

PÀĪÀiÁgÀtÚ£À "CªÉÆÃWÀ" mÁUÉðmï?!?!
PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä «ÄÃr0iÀiÁUÀ¼À zÁ½¬Ä0zÀ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ £À®ÄV ºÉÆÃVzÀÝgÉÆà CµÉÖà zÉéõÀªÀ£ÀÄß ¸Á¢ü¸ÀvÉÆqÀVzÀgÀÄ. PÀÄj PÉÆ©âzÀµÀÆÖ PÀÄgÀħ¤UÉà ¯Á¨sÀ C0vÀ M¼ÀUÉƼÀUÉà £ÀUÀÄwÛzÀÝgÀÄ. "¸Á«gÀ §0zÀÆQUÉ ºÉzÀgÀzÀ £Á£ÀÄ £Á®ÄÌ ¯ÉÃR¤UÉ ºÉzÀwðä" C0vÉãÉÆà £É¥ÉÇð0iÀÄ£ï ºÉýzÀ. DzÀgÉ CªÀ£ÀÄ 0iÀiÁªÀvÀÆÛ ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀÄîªÀ ¥Àæ0iÀÄvÀß ªÀiÁrgÀ°®è. DzÀgÉ PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä C¢üPÁgÀPÉÌ §gÀÄwzÀÝ0vÉà ªÀiÁrzÀ ªÉÆzÀ® PÉ®¸ÀªÉà «ÄÃr0iÀiÁzÀ £ÀgÀ QüÀĪÀ PÉ®¸À. E0xÀzÉÆÝ0zÀÄ ¥ÁæeÉQÖUÉ CªÀjlÖ ºÉ¸ÀgÀÄ "CªÉÆÃWÀ". ªÀÄÄAzÉ N¢

G¥ÉÃ0zÀæ E0zÀæeÁ®: zÉëAiÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀªÉà £ÀªÀÄUÉ ¨ÉæÃPï ¥sÁ¸ïÖ DVvÀÄÛ....
C¥Àà ¥ÀÇeÉAiÉÄ®è ªÀÄÄV¹PÉÆ0qÀÄ £ÀªÀÄUÁV ¥ÉÇ0UÀ¯ï ¥Àæ¸ÁzÀ vÀgÀÄwÛzÀÝgÀÄ. JµÉÆÖà ¨Áj CzÉà ¥ÉÇ0UÀ¯ï ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£Éßà gÁwæUÀÆ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÉݪÀÅ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀÆ̯ïUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÀÄÄ0ZÉ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV ¥Àæ¸ÁzÀ w0zÀÄPÉÆ0qÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉݪÀÅ. UÀÄrUÉ §gÀĪÀ ¨sÀPÁÛ¢UÀ½UÉ®è CzÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀªÁVzÀÝgÉ £ÀªÀÄUÉ CzÀÄ ¨ÉæÃPï¥sÁ¸ïÖ DVgÀÄwÛvÀÄÛ! ºÀ¹ªÀÅ §ºÀ¼À PÉlÖzÀÄÝ. CzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ EzÀÄ ¨ÉÃPÀÄ J£ÀÄߪÀ DAiÉÄÌAiÀÄ£Éßà CzÀÄ ¸Á¬Ä¹©qÀÄvÀÛzÉ. D ¥ÉÇ0UÀ¯ï w0zÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÆÃgï DUÀÄwÛgÀ°®è. ¤vÀå w0zÀgÀÆ w£ÀߨÉÃPɤ߸ÀÄwÛvÀÄÛ....... ªÀÄÄAzÉ N¢

Editions:
March 2003 | April 2003 | May 2003 | June 2003 | July 2003 | August 2003 | September 2003 | October 2003 | November 2003 | December 2003 | January 2004 | February 2004 | March 2004
| April 2004 |May 2004 |June 2004 |July 2004
|August 2004 |September 2004 |October 2004 |November 2004 |December 2004 |January 2005 |February 2005 |March 2005 | April 2005 | May 2005 | June 2005 | July 2005 | August 2005 | September 2005 | October 2005 | November 2005 | December 2005 | January 2006 | February 2006 | April 2006 | May 2006 | June 2006 | July 2006 | August 2006 | September 2006

Click here to read more articles by P.L.Indrajit of Lankesh Pathrike.
Click here
to read more Magazines and News.
Click here to read the Biography of Sowndarya.  
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer