Contact Us | Kannada Section| Jobs

Best viewed with
Internet Explorer (IE) 4
and higher.
Site optimized for IE 5.0.

Partner Sites:

Buy Kannada Books Online
SanChan
The Music Magazine
AtDavangere
Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
- Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
- Hangama
General 
-History 
-
People
- Mr. Kannadiga
- RSS-Story
-Careers
- Rajakiya
-Quiz
- Puzzles
-Kannada Kootas and Sangha
-Colleges
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
- Harate
-FiiԺgu
-Columns
- My Town
- Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
- Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
-
Shashidhar Bhat
-
Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
-Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
-Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-
Gopinath Rao
-Dr. R.G.Mathapati
-
Usha Kattemane
- Prof VKJ
-
Jainakeri
-
GV
-
MN Venkataramu
-
Sathosh Kotnis
-
P J Raghavendra
-
Ujire Ashok Bhat
-
Shikaripura Harihareshwara
- Memoirs of a Judge
- Dr Siddalinga Pattanashetty
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
- Poetry (Kannada)
- Kuvempu
-Karanth
-Bendre 
-Kailasam 
-Gokak 
-Maasthi 
-Ranna 
-Ananthamurthy
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
- Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
- The Geetha
- Islam
- Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
-Valentine
Your Voice 
- Visitors Feedback
- Our Issues
Partners
Contributors
Feedback
 

Weekly News Updates
from Hassan, Mangalore,
Mysore and More

Join Mailing List

§AiÀÄ®ÄzÁj

Click here if you would like to Contribute or send a feedback.
Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).


ºÁqÀÄ 01:
PÀ£À¸À®Æ ¤Ã£Éà ªÀÄ£À¸À®Æ ¤Ã£ÉÃ
£À£ÁßuÉ - ¤£ÁßuÉ
M°zÀ ¤£Áß ©qÉ£ÀÄ a£Áß
E£Àß J0zÉ0¢UÀÆ ¤£ÀߣÉ0zÉ0¢UÀÆ
PÀ£À¸À®Æ ¤Ã£Éà ªÀÄ£À¸À®Æ ¤Ã£ÉÃ
£À£ÁßuÉ - ¤£ÁßuÉ

ªÀiË£ÀªÀÅ ZÉ£Àß ªÀiÁvÀ®Ä ZÉ£Àß
£ÀUÀĪÁUÀ ¤Ã¤£ÀÆß ZÉ£Àß
£ÉÆÃqÀ®Ä ZÉ£Àß PÁqÀ®Ä ZÉ£Àß
¤£ÀV0vÀ AiÀiÁj®è ZÉ£Áß

¸ÉßúÀPÉ ¸ÉÆÃvÉ ªÉÆúÀPÉ ¸ÉÆÃvÉ
PÀ0qÀ0zÉà £Á ¸ÉÆÃvÀÄ ºÉÆÃzÉ
ªÀiÁwUÉ ¸ÉÆÃvÉ ¦æÃwUÉ ¸ÉÆÃvÉ
¸ÉÆî®Äè UɮĪÀ£Éßà PÀ0qÉÃ
PÀ£À¸À®Æ ¤Ã£Éà ªÀÄ£À¸À®Æ ¤Ã£ÉÃ
£À£ÁßuÉ - ¤£ÁßuÉ
M°zÀ ¤£Áß ©qÉ£ÀÄ a£Áß
E£Àß J0zÉ0¢UÀÆ ¤£ÀߣÉ0zÉ0¢UÀÆ

zÉêÀgÉà §0zÀÄ
¨ÉÃrPÉÆà J0zÀÄ
PÀtÄä0zÉ ¤0vÁUÀ £Á£ÀÄ
¨ÉÃqÉ£ÀÄ K£ÀÆ
¤Ã¤gÀĪÁUÀ
ºÉƸÀ D¸É £À£ÀUÉÃPÉ E£ÀÄß?

¸ÀÆAiÀÄð£À DuÉ ZÀ0zÀæ£À DuÉ
JzÉAiÀÄ°è ¤Ã ¤0vÉ eÁuÉ
¥ÁætªÀÅ ¤Ã£Éà zÉúÀªÀÅ £Á£ÉÃ
F vÁ¬Ä PÁªÉÃj DuÉ
PÀ£À¸À®Æ ¤Ã£Éà ªÀÄ£À¸À®Æ ¤Ã£ÉÃ
£À£ÁßuÉ - ¤£ÁßuÉ
M°zÀ ¤£Áß ©qÉ£ÀÄ a£Áß
E£Àß J0zÉ0¢UÀÆ ¤£ÀߣÉ0zÉ0¢UÀÆ

ºÁqÀÄ 03:
¨Á£À®Æè ¤Ã£Éà §Ä«AiÀÄ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£Éà || 1 ||

ºÀƪÀ°è ¤£Áß ªÉÆUÀªÀ£ÀÄß PÀ0qÉ
ªÉÆUÀzÀ°è ¤£Áß £ÀUÀĪÀ£Àß PÀ0qÉ
£ÀUÀĪÀ°è ¤£Áß ZɮĪÀ£ÀÄß PÀ0qÉ
Zɮī0zÀ ¤£Áß M®ªÀ£ÀÄß PÀ0qÉ
M®«0zÀ ¨Á¼À ºÀÆzÁj PÀ0qÉ
ªÀÄÄV®®Æè ¤Ã£Éà ªÀÄ£ÀzÀ®Æè ¤Ã£ÉÃ
¨Á£À®Æè ¤Ã£Éà §Ä«AiÀÄ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£ÉÃ

©gÀÄUÁ½ ©Ã¹ JzÀÄgÁzÀgÉãÀÄ
¨sÀÆPÀ0¥ÀªÁV £É® ©jzÀgÉãÀÄ
PÀqÀ¯É®è §½ §0zÀgÉãÀÄ
ªÀļÉAiÀÄ0vÉ ¨É0Q zsÀgÉV½zÀgÉãÀÄ
dvɬÄgÀ®Ä ¤Ã£ÀÄ
¨sÀAiÀÄ¥ÀqÉ£ÀÄ £Á£ÀÄ
gÀ«AiÀÄ®Æè ¤Ã£Éà ±À²AiÀÄ®Æè ¤Ã£ÉÃ
¨Á£À®Æè ¤Ã£Éà §Ä«AiÀÄ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£ÉÃ

ºÁqÀÄ 02:
J°ègÀÄªÉ ªÀÄ£ÀªÀ PÁqÀĪÀ gÀÆ¥À¹AiÉÄÃ
§AiÀÄPÉAiÀiÁ
§½îAiÀiÁ
£ÀUÀĪÀ ºÀƪÁzÀ ¥ÉæÃAiÀĹ ¤Ã£ÀÄ
J°ègÀĪÉÃ

vÉîĪÀ F ªÉÆÃqÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤Ã ¤0vÀ ºÁVzÉ
£À¸ÀÄ£ÀUÀÄvÀ £À°£À°zÀÄ £À£Àß PÀÆVzÀ0wzÉ
¸ÉÃgÀĪÀ ¨Á DUÀ¸ÀzÀ°è J0zÀÄ ºÉýzÀ0wzÉÃ
vÀ£ÀĪɯÁè ºÀUÀÄgÁV
vÉïÁqÀĪÀ0wzÉà DqÀĪÀ0wzÉÃ
ZɮĪÉà J°ègÀĪÉÃ
J°ègÀĪÉà ªÀÄ£ÀªÀ PÁqÀĪÀ gÀÆ¥À¹AiÉÄÃ
§AiÀÄPÉAiÀiÁ
§½îAiÀiÁ
£ÀUÀĪÀ ºÀƪÁzÀ ¥ÉæÃAiÀĹ ¤Ã£ÀÄ
J°ègÀĪÉÃ

PÀtÚ¯Éèà M®«£À VÃvÉ
¤Ã£ÀÄ ºÁrzÀ0wzÉÃ
¤£Áß¸É CwAiÀiÁV
vÀÆgÁqÀĪÀ0wzÉÃ
ºÀUÀ®®Æè ZÀ0zÀæ£À PÁuÉÆÃ
¨sÁUÀå £À£ÀßzÁVzÉ
ZÀ0¢æPÉAiÀÄ Zɮī0zÀ
¨Á¼ÀÄ ¨sÀªÀåªÁVzÉ
¨sÀªÀåªÁVzÉà - ZɮĪÉà J°ègÀĪÉÃ
£À¯Éèà J°ègÀĪÉà ªÀÄ£ÀªÀ PÁqÀĪÀ gÀÆ¥À¹AiÉÄÃ
§AiÀÄPÉAiÀiÁ
§½îAiÀiÁ
£ÀUÀĪÀ ºÀƪÁzÀ ¥ÉæÃAiÀĹ ¤Ã£ÀÄ
J°ègÀĪÉÃ

ºÁqÀÄ 04:
¨Á£À®Æè ¤Ã£Éà §Ä«AiÀÄ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£Éà || 1 ||

§jzÁzÀ £À£Áß ¨Á¼À°è §0zÉÃ
¨Á¼À°è §0zÀÆ ¸À0vÉÆõÀ vÀ0zÉÃ
¸À0vÉÆõÀ vÀ0zÀÆ ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÉÃ
ªÀÄgÉAiÀiÁV ºÉÆÃV ºÀƪÁV §0zÉÃ
ºÀƪÁV §0zÀÄ ªÀÄÄV®°è ¤0zÉÃ
ªÀÄÄV®®Æè ¤Ã£Éà ªÀÄ£ÀzÀ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£ÉÃ

£À¤ß0zÀ ¤Ã£ÀÄ zÀÆgÁV ºÉÆÃzÉÃ
zÀÆgÁV ºÉÆÃV PÀtÂÚÃgÀ vÀ0zÉÃ
PÀtÂÚÃj£À¯Éèà £Á PÀgÀV ºÉÆÃV
£Á PÀgÀV ºÉÆÃV §AiÀÄ®°è §0zÉÃ
F §AiÀÄ®ÄzÁjAiÀÄ ®vÉAiÀiÁV ¤0zÉÃ
£ÉÆêÀ®Æè ¤Ã£Éà £ÀUÀĪÀ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£ÉÃ
¨Á£À®Æè ¤Ã£Éà §Ä«AiÀÄ®Æè ¤Ã£ÉÃ
J¯Éè®Æè ¤Ã£Éà £À£Àß®Æè ¤Ã£ÉÃ


Click here
if you would like to Contribute or send a feedback.

Click here to go to the main page of Kannada Lyrics.
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (Kannada).
Click here to go to the main page of Kannada Movie Reviews (English).
Click here to read more interviews.
Click here to read more Cine News from Mr.Vijayasarathy (Chitraloka).

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer