Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
-
Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-
Paryaya
-
Aapthasamvada
-
Lokadarshana
-
Tippu Express
-
Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
-
Kannada Cross-word
-
Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
-
Shashidhar Bhat
-
Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-
Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
-
Usha Kattemane
- Prof VKJ
-
Jainakeri
-
GV
-
MN Venkataramu
-
Sathosh Kotnis
-
P J Raghavendra
-
Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

¤£ÀUÁV

Click here to go to the main page of Valentine Day.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com
 • ¸À0¢Ã¥ï ±ÉuÉÊ: §ºÀÄvï zÀÆgï ZÀ¯Á!
  Sandeep ShenoyE£ÀÆß £É£À¦zÉ £À£ÀUÉ.... £À£Àß ¤£Àß £ÀqÀĪÀt ¸ÉÆà PÁ¯ïØ ®ªï ¸ÉÆÖÃj0iÀÄ£ÀÄß ºÀÄZÀÑ£À0vÉ ¤£ÀUÁV C0PÀtzÀ°è §gÉ0iÀÄÄwÛzÉÝ. ¤£ÀߣÀÄß PÀ¼ÉzÀÄPÉÆ0qÀÄzÀgÀ zÀÄBRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ0iÀÄ®Ä £À£ÀUÉ D C0PÀt PÁgÀtªÁVvÀÄÛ. CzÀgÀ¯ÉèãÉÆà RIJ ¹QÌvÀÄÛ.... ¹UÀÄwÛvÀÄÛ! DzÀgÉ CzÉÆ0zÀÄ ¢£À Orkut £À°è ºÁUÀÆ 0iÀiÁºÀÆ £À°è ¹QÌzÀå¯Áè..... Dear I am not joking.... I was feeling as if I am on Cloud Nine!!!! DzÀgÉ.... M0zÉgÀqÀÄ ¢£ÀUÀ¼À PÁ® ¹PÀ̪À¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÉÛ J°è ªÀiÁ0iÀĪÁzÉ? ªÀiÁ0iÀiÁ0V¤0iÀÄ0vÉ!!! EgÀļÀ°è PÀ0qÀ «Ä0ZÀĽî0iÀÄ0vÉ???? ªÀÄÄ0zÉ N¢

  J°è ±ÀÄgÀÄ, J°è PÉÆ£É!!!
  C0iÉÆåà ¥Á¦, EAxÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß CAxÀ d£ÀjgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉüÀÄvÁÛgÉãÉÆÃ? ¤£ÀUÉ UÉÆvÁÛ, £À£Àß ¥ÀPÀ̪Éà PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÀ DgÀw, £À£ÀߣÀÄß EzÀĪÀgÉUÀÆ bÉÃr¸ÀÄvÁÛ¼É!!! D ªÀiÁvÀ£ÀÄß, ¨ÉÃgɯÁèzÀgÀÆ ºÉüÀ§ºÀÄ¢vÀÄÛ. CzÉÃPÉÆà £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì vÉÆ0iÀÄÄÝ ºÉÆÃzÀ UÀÄ©â ªÀÄj0iÀÄAvÁVvÀÄÛ. ¤0iÀÄAvÀætPÉÌ ¹PÀÌzÀ ªÀÄ£À¸ÀÄì, vÀ¥Áà - ¸ÀjãÁ JAzÀÄ PÉüÀĪÀ DvÀä¸ÁQë, ªÀÄÄAzÉãÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ JA§ ZÀqÀ¥ÀrPÉ. Az N

  »ÃUÉÆAzÀÄ ¸ÀéUÀvÀ
  ªÉÆ£Éß DzÀ ±ÁæªÀtzÀ ªÀļÉ, UÀjPÉ0iÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ £À«gÁV vÉÆìĹzÉ0iÉÄAzÀgÉ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ°qÀĪÀÅzÉà MAzÀÄ D£ÀAzÀ. D ±ÁæªÀtzÀ ªÀļÉ, MªÀÄäUÉ ¤£Àß £É£À¥À£ÀÄß, ªÀÄ£À¹ì£Á¼À¢AzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß vÀA¢vÀÄ. ªÀÄ£À¹ì£Á¼ÀzÀ £ÉÆêÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀî®Ä, ¤ÃgÀªÀvÉ MAzÉÃ, ¨ÉÃgÉ 0iÀiÁgÀÆ E®è. «¥ÀjÃvÀ PÉ®¸ÀzÀ £ÀqÀÄªÉ ©qÀĪÉà ¹UÀĪÀÅ¢®è. DzÀgÉ ¤£Àß eÉÆvÉ ªÉÃ¼É PÀ¼É0iÀÄ®Ä CzÀÄ ºÉÃUÉ ªÉÃ¼É ¹UÀÄwÛvÀÄÛ? CxÀðªÉà DV®è £ÉÆÃqÀÄ. Az N

  avÀæPÉÆÌAzÀÄ £Á£ÀÄ CxÀðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ!!!
  "ªÀÄgÉvÀÄ©qÀÄ CAvÀ ºÉýzÁÝ¼É vÁ£ÉÃ? ªÀÄgÉvÀÄ©qÀÄ CµÉÖÃ...... ¥Àæ¥ÀAZÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ªÀiÁqÀzÉà EgÉÆà ®ªÀé£Àß ¤Ã£ÀÄ ªÀiÁrzÉåãÉÆÃ? PÀÆvÉÆÌAqÀÄ NzÉÆà CAzÉæ CzÀ£Àß ©lÄÖ ¨ÉÃgɯÁè ªÀiÁrÛÃAiÀiÁ ¤Ã£ÀÄ!!!!" ©AiÀÄgï£À ¹¥ïUÀ¼ÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝAvÉAiÉÄà ¯Áå¤ìAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÆ J¯Éè «ÄÃgÀvÉÆqÀVzÀݪÀÅ. ¯Áå£ÉÆì÷åÃ¥ÀzÉñÀªÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁUÀÄwÛ®è. £À£Àß PÀuÉÎãÀÆ PÁtÄwÛ®è PÀuÉÃ... £À£Àß Q«UÀ¼ÉãÀ£ÀÆß PÉüÀÄwÛ®è! ªÀÄÄAzÉ N¢

  F PɼÀV£À PÀ£ÀßqÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼ÀÄ §gÀºÀ 2000 DªÀÈwÛ0iÀÄ°èªÉ.

  xw u Au no way!!!
  y m g. ww u yyq Au? B vw wwTw wwzu. yqN perfume O N SoyxSu salute O ww Kw Lw xwS N g. NdS u N嚬 w NqN멱 wyު. Nb N SvS g lq Nq. IwSuy? yq Lv xw xNl? u xr x Ay Lvu? A!!! HǵԺu XwSu?!!! b x釮 wS u. x Hvwq ru. 0u Lv

  Ygԇq T iԇ Y..?
  N Yqٰw Nu "xwST" ANow BÛu Hu? b. H. H. Nww Ndw LuruS bz H S "Kw L" H ANow ru. Awu happy ending love story. AuN uw x囆h. lwT Nw xu? AuNT ww ww wwySq u. Nq.... Yu... xwݺvS Nu yru oS NÛu. DS wl!? xww yw: Sr٩!!! xw w ww q. xw wSw  m iԇw? w ww C? As xwS w C? 0u Lv

   yyq ylN....
  Aow wu love-letters Sw qSu wmu. w0u Nn!!!! Aow!!! H waste letters S!!! Rapidex bookw love letter Sw Lvu. wS QS. r propose lN Hu Yu. wS vu "S" Yqu "  yyq ylN N q we w w" Tq!!! HǵԺu u®u Tq? mw yw q ? As full lw ? "y CN mʰN propose N q.... complete song Pw" Hu w Nylw mSTu cx q Alȶ mu. 0u Lv


  CN v N u Aw
  x Hl- TiS Nlw wmu. "AS h ul" Hu h. "Iwu ?" Hu yݛu. "yy l S mְSw!" Hu uu. "BS" Hu w Nq. "Su Ku N l... xw TiS Nl qzq. xw www q iu Hu ¯u. SS. wwzwhNmuN sN Hu " Hu u x. "B r u AS S?" Hu yw: Cwݺu ow Hu. "xw N... Iw Nu lʰ" Hu NS Ku hw Nh "AS ww uS " Hu mN԰g m h. 0u Lv

  q Nl  w xw!!!
  CǵԌ vwS N ww xwݺvTuۊ wwS xw  zrw NymS H u:Q q wu BTq. ww zrw xwݪ ww Auۊ ww zrw xw N mu Nylrٰ H wN q QqT Cq. D zr-y H B®Su wu qw? ww ww xw w m xq. Iw Nw Noruw Hu AoOrv۰? wS Nw bm A Yw!!!! S uS w wuq Norq. w q qwlrq. yu¯ q Tq uu c!!! uu Tw xw qN B wwuTq. 0u Lv


   l y尚 H g m B

  CǮ q wNo xw xNmuۊ DS NzN v wwuTq. wT T u ONrيS O u, "wwS C xw FS S Ǯ. ww qlS Ǭ lu Tٰ?" Hu ux NuS ww Ny T Tq. "x x hw B v l" Hu NS yh Nw Nh xw wSSw wmNl wlu. Sg N wyu yw: xw u, "w S u K Tٰ qw?" Hu NuS "wlo" Hu ww uۊ w q "Yq l w " Hu qٌ Cq. 0u Lv

  D uN xwST!!!!
  "ww Iw mu xw zrS?" HǵԺu u S!!!! SqvwS S u q Nruw Hu rv۰!!! "q l" Hu u. u. Bu ww NuNl qǮu oSw, Sw, xvw xw uN Nl凮? Nl u®u  gȶ lqٰw. Bu Ku q!!!! N yz釮 hw m cru wwS ww iuvwuu NyN q w Sw m Nu xww u? wwzwl..... D ® CS ww y BT Cqٰw. 0u Lv


  D N l l.....

  wwS K뇮 yXuw Bq. AxS "wvx"!!!! D c www wN qwm r Iw? qʋ y Iw? wS NuNl T ﱰxwh O S Iw? N gS NuNl T Y yN rxݚuw? A!!!! "xww iS N wlruw Aw, AxS wvx Cuۡ wwzwl" Hu HXϋu ݰq!!! xw S cw xu®u. w uµ BS Azð BT zr "mN尊" BTvuۊ ww cw mN尊 lOq. cxS w u®u S u. Aw w. b wTq. 0u Lv


  X qbN XS u...

  Aw mه w yu S ruw... N Cgg BS BÛq. "w"w "X qcN XS u N ð v I y㊬ w S N" l q NmÛq. x釮 "z" u Nq ww ¯wSw q TX BÛu۰w. xwS Sq.... D ANow uu l Hu ml mu Nn. K ynq wxݰ Sw sw Lv wwS w®r qq, "zru A... dwu vÚ u" Hu. AxSw Sq? " ON w ﱌ y㊬ duT " Hu. 0u Lv


  xwu wwy K wu....

  Iw N mu ? xwݺvS vu Ku yh lT g w ww "wq" u Ku Yq m "Bg " Hu ww - H u xwS ww Bg qu. xw HǵԺu y䡮qO? Yq wlu h ww Al wm "sN" Hu. xw  wwS Oq. w  qSuNl wwwuw EzwN N? wwS xw Lurي ʌ Al NTq. xw "lN wlo" Hu wwS X㌵b Ouۇ? wwwmu ? wwS Srq xw Lurي ʌ w xw Bi ﱚ Hu.... ww xw Bi Niu... "x ʌ w劵u?" wwS ww yS Eqي Oq. 0u Lv

  w S E ¯
  "Q qb S bN Qu u" Hvu wwS xw Au® u N h u? CvS D UhwSw wwzwhNmuw H Xw xwS? xwݺvS Nu B u® oSw S  ? ww w "y㊬ qw N O" H l N ru. S q BTu.. .. yw: ﱰg BSٰw D N N.. q wl... xw u ASq. xw w ww H凮 .. Nu... Bu Aw xwݺvS vq?  0u Lv


  xwST...

  HǵԺu u vwS? qT ... xw wS H CxS www Ԅw mq. wwݺvS Tu xw? SN Bu xw? xxuw Su Luu. Cǵ԰ vuw X Hu ¯l, Cu zkN q. CuS xw q x h, u uu uThNmu ǮSw iu۰w. xw Yu, w y㊬ Ou mS xwS Iw u® Hu.... wwwݰ r xw lw bzNuu S? Au l qw ww KuSmu.... wxݰ Ns (s) B®Su Au.... xw ¯u wwS XϺu. S ¯. yT. yS Tru. uu yw: ﱰg BSo.. u䄵l... yw BT A. D N N. 0u Lv

  w qu S  YSq BS.....
  Yw... w HXϊu qo x HǵԺu qǮyg... BS S xw Nq. "... ... T HXϊu. ql. T qwlruۊ" Hu Nʢu. ww "p, u¯w quN... wwSw BT" HuS Yq rgԇ. B lNԊ " D Nl" Hu Suu. w "u uOuw" Hu xhԛhԊ. "An Nn, wxݺu Sq. CwⰌ ww NdS v" Hu yﱚ mhԡ... ww ݰq ul Bwu¯Ǯ q٩... xuw "T, x zr Ac Nn" HuS w Nqu? Tq B o... wwSxq... BS ww wu  YSq... xw uu NT mq... 0u Lv


  rw u®iu۰w....

  z䇵, w u µi wwzST ww xwSu T qvu. BS xw ww dwSNʺu u xmu. w qu Tw rʋ, "T, Cu xyw ou qvu, Cu wwS l, .. ww xw bq凵 qٰw. lw g q B Ju y wwSu vw qSuNl. Auwݰ ww u®T u®qٰw" Hu qǮvu uw xmu, Auu qw w STu. u ww y qTu. DS w wwTu۰w. xwST ww yr rS u 100/- qSvlru۰w u® q. 0u Lv

Click here to go to the main page of Valentine Day.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer