Newspapers and Magazines
- Hosa Digantha
- Star Of Mysore
- Jai Kannadamma
- Madhva Kalyana
- Pattanga
-Paryaya
- Aapthasamvada
- Lokadarshana
- Tippu Express
- Lankesh
General 
-History 
-
People
-Mr. Kannadiga
-RSS-Story
-Careers
-Rajakiya
-Puzzles (Kannada)
-Puzzles (English)
-Kannada Kootas
-Colleges
-Sports
Specials
-Foto Feature
- Kannada Cross-word
-Harate
-
Figu
-Columns
-My Town
-Thoo Nimma
- Jai Kannadamma
- Essay contest 
- Halli Jana
-Vijay Angadi and Organic Agriculture
-Current Affairs
-Ayodhya
-Teekasthra
Columnists
-Narendra Nayak
- Shashidhar Bhat
- Sandeep Shenoy
-P.L.Indrajit
-K.B.Ganapthy
- AS Murthy
- HSK
-Sreesha Belakvaadi
-Prof's corner
- Know your law
- Kollegal
- Weekend Special
- Kharabath
-My Days in India
-Rashmi Shenoy
- Leena's Lair
- Tamankar Nidley
- Sarpa Loka
- S Prasad
- V. Lakshmikanth
-Gopinath Rao
- Dr. R.G.Mathapati
- Usha Kattemane
- Prof VKJ
-Jainakeri
-GV
-MN Venkataramu
- Sathosh Kotnis
- P J Raghavendra
- Ujire Ashok Bhat
Art and Cinema 
- Movies (Eng)
- Movies (Kan)
- Interviews 
-Kannada Lyrics
-Kannada Theatre
-Classical Music
- Yakshagana
-Rebel Star Ambi
- Chitraloka
Literature
-History
-Navodhaya
-Book Reviews
- Poetry (English) 
-Poetry (Kannada)
-Kannada Writers
-
Gadegalu
-Ogatugalu
-
Akbar and Birbal
- Children's Stories
- Short Stories
- Patriotic Songs
Tourism 
-Travel
-Wild life
-Weather
-Temples
Food and Health
- Health 
-Ayurveda
-
Yoga
-Recipes
-Snacks
-Sweets
Religion
-Temples
-The Geetha
- Islam
-Muslim Traditions
- Hindu Calendar
- Horoscope (Month)
-Horoscope (Week)
-Festivals
-Pooja
-Dasara
Languages
-Learn Sanskrit
-Learn Thulu
- Learn Coorgi
- Learn Konkani
Crime World  
- Memoirs of Manja
- Muthappa Rai
- Kothwala
Love and Romance 
-
Olavina Ole
- Ninagaagi
- Valentine
Google
 

t PxU
Kannada Short Stories

Click here to go to Kannada Book reviews.
Click here to visit the Kannada literature Section.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

OurKarnataka.Com (OKC) is proud to start a new "Kannada Short Stories" (saNNa kaThegaLu) section. We will try to publish  short stories written by kannada writers and we encourage our visitors to participate.

¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼ÀÄ: EzÀĪÉà ¸ÀéUÀð
§ºÀıÀB £À£Àß §zÀÄQ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ PÀët ºÀwÛgÀ §0zÀ0vɤ¹ vÀÄnÖ PÀaÑ £ÉÆêÀÅ vÀqÉ»rAiÀįÉwß¹zÉ. CµÀÖgÀ°è "ªÀÄzsÀÆ..." D PÀgÉ £À£ÀUÉ gÉÆêÀiÁ0ZÀ£ÀªÀ£ÀÄß0lĪÀiÁrvÀÄÛ. "ZÀ0zÀÆæ £Á¤zÉÆà §0zÉ. £À£ÀVÃUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà £ÉÆë£À ¸ÀĽªÀÇ E®è. ¤Ã¤ÃUÀ J°è¢Ý?" J0zÁUÀ, DvÀ "¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀÄ" J0zÀ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ¯Éwß¹zÉ. ªÉÆzÀ®Ä ªÀĸÀÄPÀÄ ªÀĸÀÄPÁzÀgÀÆ DªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ZÀ0zÀÄæ«£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÀÄlÖ zÉÆÃtÂAiÀÄ°è PÀĽwgÀĪÀ£É0§ CjªÁ¬ÄvÀÄ. £Á«ÃUÀ J°èUÉ ºÉÆÃUÁÛ EzÉÝêÉ? ªÀÄÈzÀĪÁV £ÀPÀÌ CªÀ£ÀÄ. E°è £ÉÆêÀÅ d0eÁlUÀ½®è. ªÉÆøÀ ªÀ0ZÀ£ÉUÀ½®è. E¯ÉèäzÀÝgÀÆ ¸ÀÄR, ¸À0vÉÆõÀ, £ÉªÀÄä¢ ªÀiÁvÀæ! ªÀÄÄAzÉ N¢

ºÀPÀÄÌ
¨É¼ÀUÉÎ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä£É ¤0vÀÄ CªÀgÀ PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ PÁgÀt£ÁVzÀÝ ªÀåQÛ E£ÀÆß C¯Éèà EzÁÝ£ÉÆà J0§ PÀÄvÀƺÀ®¢0zÀ £ÉÆÃrzÀgÀÄ. gÀ¸ÉÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄ §¢AiÀÄ°è ªÀÄgÀªÉÇ0zÀPÉÌ MgÀV ¤0wzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀåQÛ ¨É¼ÀVΤ0zÀ®Æ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉ ¢nÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ0vÉ C¤¸ÀÄwÛvÀÄÛ. CªÀ£ÀÄ E£ÀÆß C¯Éèà EzÀÝ. CªÀ£ÀÄ zÀÆgÀzÀ°èzÀÄÝzÀj0zÀ®Æ ºÁUÀÆ ªÀÄÄ0eÁ£ÉAiÀÄ ZÀ½AiÀÄ PÁgÀt¢0zÀ ªÀÄ¥sóÀègÀ£ÀÄß vÀ¯ÉUÉ PÀnÖPÉÆ0rzÀÝj0zÀ®Æ CªÀ£À UÀÄgÀÄvÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀÄwÛgÀ°®è. EwÛÃZÉUÉ PÀ£ÀßqÀPÀ«®è¢zÀÝgÉ zÀÆgÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CµÉÆÖ0zÀÄ ¸ÀàµÀÖªÁV PÁtĪÀÅzÀÆ E®è. M¼ÀUÉ K£ÉÆà PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀªÁVzÀÝ ºÉ0qÀw «ÄãÁQëAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÀ£ÀßqÀPÀ vÀgÀ®Ä ºÉüÉÆÃtªÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è «ÄãÁQë ±Á¯ÉUÉ ºÉÆgÀl ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ¹0UÁgÀ ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆ0qÀÄ §0zÀgÀÄ. ±Á¯ÉAiÀÄ §¸ÀÄì §0¢vÀÄ. ºÀvÀÄÛwÛzÀÝ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À£ÀÄß D ªÀåQÛ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤0wzÁÝ£ÉãÉÆà J0§0vÉ ¸Áé«ÄAiÀĪÀjUÉ ¨sÁ¸ÀªÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ N¢

ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ
ºËzÀÄ, ¸ÀÄ«ÄvÁæ £À£ÀߣÀÆß ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ºÉÆÃzÀ¼ÀÄ. CzÀÄ £À£Àß ¸ÀÄ«ÄvÁæ¼À «ZÁgÀ. DzÀgÉ, gÁªÀÄÄ, gÁªÀÄÄ HgÀ°è JµÉÆÖà d£À ¥ÀqÉØ ªÀÄPÀ̼À ºÁUÉ ©ÃqÁr0iÀiÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ C0vÀ PÀ0mÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÉÝ. w£ÉÆßÃzÀPÀÆÌ, GuÉÆÚÃzÀPÀÆÌ, 0iÀiÁªÀÅzÀPÁÌzÀÆæ PÀrªÉÄ ªÀiÁrzÁß? PÀȶ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ZÉ£ÁßV PÀ°¹zÉÝ. 0iÀiÁªÀ UÀzÉÝUÉ JµÀÄÖ D¼ÀÄ! JµÀÄÖ ©Ãd, JµÀÄÖ ¯Á¨sÀ - £ÀµÀÖ? J0zÉ®è PÀ°¸ÉÆÃzÉÆæ0¢UÉ «zÉåãÀÆ PÉÆmÉÖ. FUÀ zÉÆqÀØ ªÀiÁ¸ÁÖçUÉâÃPÀ0vÉ. ªÀiÁ¸ÁÖçzÉÆÃgÉ®è HgÀÄzÁÞgÀ ªÀiÁrzÁæ? ªÀÄÄAzÉ N¢

»A¸Á ¥ÀÅgÁt
Hl ªÀÄÄV¹ ºÉÆgÀ§0zÀ ¤±Á½UÉ, F ¨Áj «£ÀÆ ªÀiÁ0¸ÁºÁgÀzÀ PÀÄjvÀ vÀ£Àß ¤gÁ¸ÀQÛUÉ PÁgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀzÉ vÀtÂAiÀÄĪÀÅ¢®è J0§ÄzÀÄ RavÀªÁVvÀÄÛ. ºÁUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ ªÀiÁ0¸ÁºÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀfð¸À¨ÉÃPÀÄ J0§ AiÀiÁªÀ ¤zsÁðgÀªÀ£ÀÆß DPÉ ªÀiÁrzÀªÀ¼Éà C®è. CzÉÆ0zÀÄ DºÁgÀzÀ C¤ªÁAiÀÄðªÁzÀ ¨sÁUÀ J0zÀÄ DPÉUÉ AiÀiÁªÀvÀÆÛ C¤¹gÀ°®è. AiÀiÁªÀvÉÆÛà w£ÀߨÉÃPÀÄ J¤¹zÀ ¢£À ºÉÆÃmÉ°£À¯ÉÆèÃ, ¸ÀªÀiÁgÀ0¨sÀzÀ ¸À0zÀ¨sÀðzÀ¯ÉÆèà CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ0¸ÁºÁgÀªÀ£ÀÄß w0zÀzÀÆÝ EzÉ. DzÀgÀÆ ªÀiÁ0¸ÁºÁgÀzÀ PÀÄjvÀ M®ªÀÅ CzÉÃPÉÆà CªÀ½UÉ ªÀÄÆqÀ¯Éà E®è. EªÀvÀÄÛ PÁgÀtªÀ£ÀÄß ºÉüÀ¯ÉèÉÃPÀÄ J0§ ¹Üw §0zÁUÀ, CªÀ½UÉ J°è0zÀ DgÀ0©ü¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ K£À£ÀÄß ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ J0§ÄzÉà UÉÆ0zÀ®PÉÌ ElÄÖPÉÆ0rvÀÄ. ªÀÄÄAzÉ N¢

±ÀA²Ãgï §ÄqÉÆý: D¬Ä±Á
£Á£ÀÄ ¤jÃQë¹AiÉÄà EgÀ°®è....... CAvÀgÁ¼ÀzÀ F ªÀiÁvÀÄ vÀtÚ£ÉAiÀÄ UÁ½AiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆgÀºÉÆ«ÄäzÀÄÝ C«ÄÃgÀ£À ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ. T£ÀßUÉÆArzÀÝ C«ÄÃgÀ£À ªÀÄ£À¸ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀUÀ¼ÀÄ MªÉÄä¯Éà PÀÄtÂAiÀĨÉÃPɤ¹vÀÄ. PÀÄtÂzÁqÀ®Ä PÁ®Ä ©qÀ°®è! DzÀgÉãÀAvÉ, ªÀÄ£À¹ì£À¯Éèà ¥ÀæPÀÈw¬ÄAzÀ vÀtÚUÉ vÉð §gÀÄwÛgÀĪÀ UÁ½AiÀÄ eÉÆvÉUÉ PÀÄtÂAiÀÄvÉÆqÀVzÀ, DlªÁqÀvÉÆqÀVzÀ. PÀ£À¹£À gÁt ¨Á¼À¸ÀAUÁwAiÀiÁV zÉÆgÀvÀzÀÄÝ C«ÄÃgÀ¤UÉ ¸ÀéUÀðªÉà ¹PÀÌAvÁ¬ÄvÀÄ. ªÀÄ®VzÀ PÉÆÃuÉAiÉƼÀUÉ £ÀÄUÀÄÎwÛzÀÝ ¨É¼À¢AUÀ¼ÀÄ PÀvÀÛ¯ÉUÉ ¨ÉzÀgÀzÉ £ÁlåªÁqÀÄwÛvÀÄÛ. C«ÄÃgï ªÀÄÄA¢£À vÀ£Àß D ¸ÀÄAzÀgÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß £É£À¦¹vÉÆqÀVzÀ....... ªÀÄÄAzÉ N¢

PÉ. D£ÀAzÀ DZÁAiÀÄð: ¥ÀjªÀvÀð£ÉUÉÆAzÀÄ zÁj
CAUÀ¼ÀzÀ CAa£À°è PÀnÖ ºÁQzÀÝ UËjAiÀÄ UËf UÀzÀÝ®UÀ¼À£É߯Áè £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ªÀÄgÀPÀnÖzÀ vÀgÀºÀ PÀĽwzÀÝ gÁeÉñÀ. JµÉÆÖAzÀÄ ªÁvÀì®å¢AzÀ vÀ£Àß ¥ÀÅlÖ PÀAzÀªÀÄä¼À£ÀÄß £Á°UɬÄAzÀ £ÉQÌ ªÉÄʸÀªÀj ºÉªÉÄä¥ÀqÀÄvÁÛ EzÀݪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß F ¸ÀA¨sÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ UÀªÀĤ¸ÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ..? JA§ CxÀðzÀ°è £ÉÆÃl ©Ãj ©ÃUÀÄwÛzÁÝ¼É J¤¹vÀÄ gÁeÉñÀ¤UÉ. ¨Á¬Ä ¨ÁgÀzÀAvÀºÀ ªÀÄÈUÀUÀ½UÀÆ MqÀ¯Á¼ÀzÀ°è C£À£Àå ¦æÃw vÀÄA©gÀĪÁUÀ, J®èªÀ£ÀÆß CjvÀÄ £ÀqɪÀ ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀiÁvÀæ M¼ÀUɯÁè £ÀAdÄ, zÉéõÀUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆArgÀĪÀ PÀqÀ¯ÁVgÀĪÀÅzÀÄ JAvÀºÀ «¥ÀAiÀiÁð¸À! PÉ®ªÉǪÉÄä UÀÄt zÉÆõÀUÀ¼À°è ºÉtzÀ vÀgÀºÀ....... ªÀvÀð£ÉUÀ¼ÀÄ gÀPÀ̸ÀgÀAvÉ EgÉÆÃzÀÄ AiÀiÁPÉ.....? JA§ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ CªÀ£À vÀ¯ÉAiÉƼÀUÉ ¸ÀĽzÁqÀÄwÛzÀÄݪÀÅ. ªÀÄÄAzÉ N¢

UËj ®0PÉñï: eÉãÀÄUÀÆqÀÄUÀ¼À ªÀÄ£É
M0zÀÄ ¨ÉZÀÑV£À ªÀÄĸÀì0eÉ ¨ÉlÖ¢0zÀ E½zÀÄ ºÀÆzÉÆÃlUÀ½gÀĪÀ D ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀvÀÛ £ÀqÉ¢zÉÝ. DzÀgÉ ªÀÄ»¼É0iÀÄgÀ £ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÆgÀ¢0zÀ PÀgÉ0iÀÄÄwÛzÀÝ ªÀÄUÀÄ«£À zÀ¤ PÉüÀÄwÛzÀÝ0vÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ¨ÉlÖzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì §0¢zÉÝ. CzÉà PÉÆ£É. C0¢¤0zÀ £Á¤°è M§â£Éà EzÉÝãÉ. ºËzÀÄ ¤ªÀÄä£ÀÆß PÁqÀĪÀ0vÉ ºÀ®ªÉǪÉÄä £Á£ÀÄ vÀ¥ÀÅöà ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉà J0§ ¨sÀ0iÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÁqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ N¢

¸ÀtÚPÀxÉ: ºÉý ºÉÆÃUÀÄ PÁgÀt
±ÁåªÀįÁ½0zÀ ¸ÀªÀð£Á±ÀªÁV ºÉÆÃzÀ £À£Àß §zÀÄQ£À ZÀÆgÀÄUÀ¼À£ÀÄß D0iÀÄÄÝ PÉÆlÖ ±Á0w ºÉtÚ®èªÉÃ? CUÀ° ºÉÆÃzÀ UÀ0qÀ£À £É£À¥ÀÅ ¤V¤V PÉ0qÀzÀ0vÉ ¸ÀÄqÀÄwÛzÀÝgÀÆ, D £É£À¥ÀÅUÀ¼À°è0iÉÄ vÀ£Àß ªÀÄÄ0¢£À §zÀÄPÀ£ÀÄß PÀ¼É0iÀÄĪÀ ¤zsÁðgÀ ªÀiÁrzÀÝ ±Á0w £À£Àß ªÀÄ£À«UÉ NUÉÆqÀzÉà EgÀÄwÛzÀÝgÉ? J°è0iÀÄ ±ÁåªÀįÁ? J°è0iÀÄ ±Á0w? vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ C¥Àà£É0zÀÄ PÀgÉ0iÀÄ®Ä, C¥Àà ¤ÃqÀ§ºÀÄzÁzÀ ¨sÀzÀævÉ, ªÁvÀì®å, ªÀĪÀÄvÉUÀ¼À£ÀÄß zÉÆgÀQ¸ÀĪÀ ¸ÁéxÀðªÀÇ E¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ. ¸ÁéxÀð«®èzÀ §zÀÄPÁzÀgÀÆ J°èzÉ? ºÉuÉÆÚ0zÀgÀ ¸Á0UÀvÀå«®èzÉ UÀ0rUÉ D£À0zÀªÁV §zÀÄPÀ¯ÉÃPÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄwÛ®è? ªÀÄÄAzÉ N¢

©. ZÀ0zÉæà UËqÀ: aUÀªÀé
zÁ0¥ÀvÀå fêÀ£ÀzÀ¯Éèà §gÉÆçâj CgÀªÀvÀÄÛ ªÀµÀð PÀ¼É¢zÀÝgÀÆ ¨Á® «zsÀªÉ0iÀÄ0vÉ gÉÆâ¸ÀÄvÁÛ C¥Àà£À PÉ£Éß ¸ÀªÀÅgÀĪÀÅzÉãÀÄ, DvÀ£À PÉÊ »rzÀÄ ºÀuÉUÀnÖ¹PÉƼÀÄîªÀÅzÉãÀÄ. CªÀ¼À£Àß ¸ÀĪÀÄä¤j¸À®Ä ¸ÁPÁV ºÉÆÃ0iÀÄÄÛ. DzÀgÉ JzÉ0iÀÄ zÀÄBR §¹zÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀÄ¢£À DgÁªÀĪÁV C¥Àà£À ¸ÁºÀ¸À PÉÆ0qÁqÀÄvÀÛ, "E¯Éèà J¯ÉÆèà vÉÆÃlzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀåªÀÅ£É... FUÀ §vÀÛ£É" J£ÀÄߪÀ0vÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ¼ÀÄ. ªÀÄÄAzÉ N¢

ªÁAiÉÄèmï eÉ. ¦gÉÃgÁ: £ÉÃgÀ¼É ªÀÄgÀ
PÁªÀÄvï ºÉZÀÄÑ «zÁåªÀ0vÀ£À®è, «zÁåªÀ0vÀ£ÁUÀÄwÛzÀÝgÉ §ºÀıÀ: gÁdPÁgÀt DUÀÄwÛgÀ°è®èªÉãÉÆÃ. DzÀgÀÆ ¸ÀªÀiÁdvÀvÀézÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀ¤VzÀÝ ªÀiÁ»w ªÀÄvÀÄÛ C£ÀĨsÀªÀ CzÀÄãvÀ. J°è ºÉÆÃzÀgÀÆ ¨sÁµÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀgÀ°è CªÀ£À£ÀÄß «ÄÃj¸ÀĪÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÆ EgÀ°®è. ¨sÁµÀt ªÀiÁqÀ®Ä »rzÀgÉ ¤gÀUÀð¼ÀªÁV ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ. d£ÀgÀ Q« MqÉAiÀÄĪÀ vÀ£ÀPÀ ¨ÉƨÉâ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ. PÀÄPÉ̺À½î ªÀÄvÀÄÛ ªÀįÁßqï£À°è CªÀ£À ºÉ¸Àj£À°è zÉêÀgÀ ¥ÀÇeÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛvÀÄÛ. CªÀ¤UÉ ²ÃvÀ, PɪÀÄÄä dégÀ §0zÀgÉ, ¤«ÄµÀzÀ°è ¥ÀwæPÉUÀ¼À°è ¸ÀÄ¢Ý ¥ÀæPÀlªÁUÀÄwvÀÄÛ.
ªÀÄÄAzÉ N¢

Ravi Hanj: The snake flute
Few days ago, a snake charmer came to me introducing himself as the brother-in-law of snake charmer Yenkta and told me that Yenkta died of a snake bite. Fever suffering Yenkta went on a call to catch a cobra and grabbed the snake by its neck instead of the head giving an opportunity to the cobra to bite him and died within few hours! Read On

qÁ. «ÄãÀ ¸ÀħâgÁªï: DPÁ±À ¢Ã¥À
¤µÁתÀAvÀ, ¸ÀA¥ÀæzÁ0iÀĸÀÜgÀ ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ°è ºÀÄnÖzÀ ¸ÀĪÀļÀAvÀ ªÀÄÄUÀÞ ªÀÄ£À¹ì£À ¸ÀÄAzÀjUÉ, "¦æÃw ¥ÉæêÀÄUÀ¼ÀÄ" ¸Áé¨sÁ«PÀªÁV zÉÆgÀQ §AzÀgÀÆ, "¸ÀªÀiÁd" ªÉA§ UÀAn£À §AzsÀ£À¢AzÀ ºÉÆgÀ§gÀ®Ä (¸ÀtÚ HgÀ°è ) "DvÀäºÀvÉå" C®èzÉ ¨ÉÃgÉ zÁj¬ÄvÉÛÃ? EzÀÄ PÁ®à¤PÀ PÀxÉ0iÀÄ®è! ¸ÀvÀåPÀxÉ. "ªÀÄzsÀĪÀÄw" JA§ ¸ÀÄAzÀgÀªÁzÀ zsÀé¤ PÉý £Á£ÀÄ ªÀÄ£É0iÀÄ UÉÃn£À §½ £ÉÆÃrzÀgÉ, C°è ¤AwzÀݼÀÄ ¸ÀĪÀÄ ¥ÀŸÀÛPÀzÀ ºÉÆgÉ0iÀÄ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä CPÀÌ£À eÉÆvÉUÀÆr ±Á¯ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä gÉr0iÀiÁV. ªÀÄÄAzÉ N¢

fvÀÄ ¤qÉè: PÀAiÀÄ
¥ÀæªÁºÀzÀ°è zÉÆqÀØ ªÀÄgÀªÉÇ0zÀÄ PÉÆaÑPÉÆ0qÀÄ §0zÀÄ PÀAiÀÄzÀ ¨ÁV®°è ¤0vÀÄ dļÀdļÀ ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀ0©ü¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ JZÀÑgÀªÁ¬ÄvÀÄ. PÀĽvÀ°è0zÀ¯Éà ªÉÄ®è PÁ®Ä eÁj¹ ªÀÄgÀzÀ PÉÆgÀrUÉ MzÀÝ. ¥ÀæªÁºÀzÀ ¸É¼ÉvÀPÉÌ ¹QÌzÀ ªÀÄgÀzÀ PÁ0qÀ wgÀÄUÀÄvÁÛ UÉÆvÉÛà DUÀzÀ0vÉ PÀAiÀÄzÉƼÀUÉ ªÀÄļÀÄV ªÀiÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÉÛ¯ÉÆèà zÀÆgÀzÀ°è JzÀÄÝ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄUÀÄvÁ K¼ÀÄvÁÛ ªÀÄÄ0zÉ ¸ÁUÀĪÀÅzÀÄ ZÀ¤AiÀĤUÉ PÀÆvÀ°è0zÀ¯Éà PÁtÄwÛvÀÄÛ. ZÀ¤AiÀÄ£À ªÀÄ£À¹ì£À¯ÉèÃPÉÆà D £É£À¥ÀÅUÀ¼ÀÄ, M0zÀgÀ »0zÉ M0zÀÄ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆgÀnzÀݪÀÅ. ªÀÄÄ0zÉ N¢

¥ÀzÁä ±ÉuÉÊ: ºÁªÀÅ
ªÀÄÄgÀ°UÉ ªÉÆzÀ®Ä CxÀðªÁUÀ¯Éà E®è. "UÀ0qÀºÉ0rgÀ ¯ÉÊ0VPÀ ¸À0§0zsÀzÀ §UÉÎ £À£ÀUÁªÀ DPÀµÀðuÉAiÀÄÆ G½¢®è" J0zÁPÉ ¸ÀàµÀÖªÁV £ÀÄrzÁUÀ DvÀ ¨ÉaÑ ©zÀÝ! E§âgÀÆ zÀÈqsÀPÁAiÀÄgÁV, DgÉÆÃUÀå¢0¢gÀĪÁUÀ EzÉ0vÀºÀ ªÀiÁvÀÄ? G¥ÀÅöà ºÀĽ w£ÀÄߪÀ ±ÀjÃgÀªÉ0zÀ ªÉÄÃ¯É CzÀPÉÌ0zÀÄ ¥ÀæPÀÈw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ E®èªÉÃ? JµÉÆÖà ¨Áj ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀgÉƼÀUÉà zÀ0¥ÀwUÀ½UÉ ¨É£ÀÄß ¨É¤ßUÉà JgÀqÀÄ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄvÀÛªÉ. DªÉÄÃ¯É E®è. ºÁUÉ0zÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ CªÀgÉƼÀUÉ Dd£Àä ¯ÉÊ0VPÀ ¸À0§0zsÀªÉà E®èªÉ0§ wêÀiÁð£ÀªÉÃ?
ªÀÄÄAzÉ N¢

i
Ī Pt aPAq-Aiig qzqwgĪ z, K PgAiwgĪ z v Aiį PýĪgU.  MAz U R wgV rzg g UAiwz MtP PAiAz x x ƼAiĪ ۪Az rzwPArv.  FU vĸ lU Pv JɬPz rz.  Ez g ZɮZɯV PtAiwz qVAiƧ Pʧ!  Cz azݮzg CP ƼAiĨP? 
ªÀÄÄAzÉ N¢

A Hermit and an Empty Boat
Sreesha BelakavadiLonely, completely blissful, he was lost in a harmony. The hermit, whose name no one knew, but was lovingly called as Guruji with utmost reverence, was in his usual trance his eyes were mesmerized staring away into the infiniteness of the blue sky he was dissolved in an iteration of sky meditation. Very few knew about the real him, but many knew him as a master of spirituality. He had discarded material desires and had renounced his illusionary world. Except for a rosary of beads that embraced his neck (no one knew why he wore that, as he never used them ever),  Read On

F PɼÀPÀ0qÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ §gÀºÀ 2000 DªÀÈwÛ0iÀÄ°èªÉ;

q0S q wS u 
n0 0cN IN? 
yq㣮u yp wl 
uS S E0g???
zr Aq, w Eq
D y0Xy0l vy BXu...!


xw N늮
S q, q
q0Tw
dw

NT NlS

vyu lS
N0u
B UqN N
yqw
Ny
Sb Npq, b qzq

Click here to go to Kannada Book reviews.
Click here
to visit the Kannada literature Section.
Please send your opinions, feedbacks, articles to shshenoy at yahoo.com

 

 

 

1998-00 OurKarnataka.Com,Inc. All rights reserved. Disclaimer